Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
67 - rozwiń dot. wykoszenia trzcin wzdłuż ul. Nadbrzeżnej zapytanie Grażyna Iwaszczyszyn 2021-07-19 2021-07-20
66 - rozwiń dot. budowy apartamentowca na ul. Ustronie Leśne zapytanie Krystian Mazur 2021-07-08 2021-07-23
65 - rozwiń dot. uporządkowania zasad parkowania hulajnóg elektrycznych interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-06-23 2021-07-07
64 - rozwiń Czy imprezy z muzyką na molo spełniają normy bezpieczeństwa? zapytanie Krystian Mazur 2021-06-23 2021-07-07
63 - rozwiń dot. inwestycji Forest Międzyzdroje przy ul. Ustronie Leśne interpelacja Krystian Mazur 2021-06-04 2021-06-29
62 - rozwiń Pytanie o etap budowy oczyszczalni ścieków i harmonogram wykonywania/zakończenia prac interpelacja Iwona Czyż 2021-05-06 2021-05-20
61 - rozwiń Dlaczego parking przy ulicy Krótkiej nie został przygotowany do użytkowania od pierwszego maja 2021? interpelacja Iwona Czyż 2021-05-06 2021-05-06
60 - rozwiń Informacja, które strefy odpoczynku zostały już oddane, jeżeli chodzi o wykonanie inwestycji interpelacja Iwona Czyż 2021-05-06 2021-05-19
59 - rozwiń dot. projektu ,,Morze zieleni, czystości i konserwacji tych terenów, dot. etapu budowy oczyszczalni ścieków i harmonogramu oraz inf. dlaczego parking na ul. Krótkiej nie został otworzony od 1 maja 21 r. interpelacja Iwona Czyż 2021-05-06 2021-05-19
58 - rozwiń dot. terminu postawienia lamp na ul. Żwirowej zapytanie Grażyna Iwaszczyszyn 2021-04-07 2021-04-21
57 - rozwiń dot. nie usunięcia w planie i studium szkodliwych zapisów dla gminy pod kątem wysokości zabudowy i kwestii podatkoweji podatku interpelacja Krystian Mazur 2021-02-09 2021-02-19
56 - rozwiń dot. środków finansowych przeznaczonych w 21 r. na dostosowanie obiektów użytecznści publicznej dla osób niepełnosprawnych, dor. terminu wprowadzenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego promenady interpelacja Iwona Czyż 2021-01-28 2021-02-17
55 - rozwiń dot. podjęcia działań dot. ochrony użytków zielonych w Dolinie Trzciągowskiej interpelacja Grażyna Iwaszczyszyn 2021-01-27 2021-02-10
54 - rozwiń dot. awaryjnego przejazdu pojazdów nad wiaduktem kolejowym zapytanie Mariusz Samołyk 2021-01-15 2021-01-26
53 - rozwiń przedstawienie harmonogramu przebudowy ul. Głównej w Lubinie zapytanie Mariusz Samołyk 2021-01-07 2021-01-21
52 - rozwiń dot. wydanych warunków zabudowy w 2020 r. wraz z parametrami, dot. harmonogramu realizacji prac związanych z m.p.z.p. Promenady, dot. braku zapisów w studium o zabudowie śródmiejskiej interpelacja Iwona Czyż 2020-12-17 2021-01-05
51 - rozwiń dot. stanu drzewostanu na odcinku Wicko-Wapnica interpelacja Grażyna Iwaszczyszyn 2020-10-01 2020-10-15
50 - rozwiń dot. opłat planistycznych, dot. zabezpieczenia środków na 2021 r. na remont nawierzchni drogowej promenady, ul. Cmentarnej i wykonania punktów czerpalnych wody na cmentarzu interpelacja Iwona Czyż 2020-10-01 2020-10-15
49 - rozwiń dot. budowy tunelu w Oceanarium, dot. przejęcia przez Gminę nieruchomości 479, 480, 481, dot. zmniejszenia dotacji dla MDK, dot. szczegółowego planu promocji na 2020 r., dot. terminu realizacji karty mieszkańca, dot. terminu spotkania z prezesami spółek gminnych interpelacja Iwona Czyż 2020-08-27 2020-09-10
48 - rozwiń dot. podjętych działań w związku z prowadzeniem nielegalnych parkingów, dot. m umowy na obsługę medialną w roku 2020, dot. kosztów związanych z wykonaniem bezpiecznej przestrzeni na plaży oraz umowy z firmą, która to wykonywała interpelacja Iwona Czyż 2020-08-14 2020-09-17
47 - rozwiń dot. przekazania działki 60/3 do sp. Nowe Centrum, podpisania umów dzierżaw na ten teren, wycofania wniosku zainteresowanego dzierżawą tej działki zapytanie Katarzyna Natkańska 2020-07-23 2020-07-28
46 - rozwiń 1. Czy w wakacje będzie zamknięte przedszkole? 2. Dot. nowych zatrudnień w Urzędzie Miejskim. 3. Dot. wykonania sieci wodnej na cmentarzu. 4. Dot. prowadzenia legalnych parkingów na terenie gminy. 5. Dot. umowy na obsługę medialną w 2020 roku. interpelacja Iwona Czyż 2020-07-03 2020-07-16
45 - rozwiń dot. poniesionych kosztów na ogranizację plaży sektorowej zapytanie Iwona Czyż 2020-06-05 2020-06-19
44 - rozwiń dot. reorganizacji pracy w strukturze szkół podstawowych zapytanie Alina Poskart 2020-05-28 2020-06-10
43 - rozwiń dot. map geodezyjnych działek 282/2,283/2,281/1,280/2 oraz inf. czy w.w. działki zostały wydzierżawione, bądź sprzedane interpelacja Katarzyna Natkańska 2020-05-19 2020-05-22
42 - rozwiń dot. przekazania środków z wydarzeń kulturalnych na bieżące potrzeby mieszkańców interpelacja Mariusz Samołyk 2020-03-19 2020-04-16
41 - rozwiń dot. podmiotów, do których skierowano zapytania ofertowe w 2019 i 2020 r. na wykonanie gadżetów reklamowych, z jakim podmiotem zawarto umowę na obsługę prasową gminy, dot. wpływu podatku z parkingów na terenie gminy za 2019 r. interpelacja Iwona Czyż 2020-02-27 2020-03-12
40 - rozwiń dot. rekrutacji na wolne stanowisko Kierownika Referatu Promocji i Obłusgi Klienta i umowy na zastępstwo, dot. wykonanych zadań w roku 2019 przez firmę API Connect oraz rozliczenia za usługę, dot. umowy na ,,Kampanię promocyjną g. M-je w Niemczech interpelacja Iwona Czyż 2020-01-28 2020-02-28
39 - rozwiń dot. uregulowania procedur przyznawania stypendiów sportowych zapytanie Mariusz Samołyk 2020-01-28 2020-02-07
38 - rozwiń dot. budowy toalety przy zejściu na plażę G - ul. Cicha, dla osób niepełnosprawnych. interpelacja Alina Poskart 2020-01-28 2020-02-04
37 - rozwiń dot. opodatkowania działki interpelacja Grażyna Iwaszczyszyn 2020-01-17 2020-01-27
36 - rozwiń dot. wydanych warunków zabudowy na terenie Gryfa Pomorskiego Las, dot. budowy garażu wielopiętrowego na ul. Komunalnej i zabudowy śródmiejskiej interpelacja Iwona Czyż 2019-12-19 2019-12-24
35 - rozwiń dot. środków finansowych pozyskanych przez MTBS za dzierżawy lokali użytkowych, dot. ilości pozostałych działek gminnych zlokalizowanych w obrębie ,,parku miniatur interpelacja Iwona Czyż 2019-11-19 2019-11-27
34 - rozwiń dot. specyfikacji wydatków na adaptację budynku przy ul. Kolejowej 33, dot. warunków zabudowy wydanych na działkę 226, dot. sprawozdań finansowych spółek za 2018 rok, dot. zmian strukturalnych Urzędu Miejskiego interpelacja Iwona Czyż 2019-11-15 2019-11-18
33 - rozwiń dot. materiałów składowanych w kontenerach przy ul. Wąskiej, dot. zgodności zagospodarowania terenu z ppz przy ul. Wąskiej interpelacja Grażyna Iwaszczyszyn 2019-11-05 2019-11-14
32 - rozwiń dot. specyfikacji i rozliczenia działek przekazanych do sp. Nowe Centrum, dot. środków finansowych pozyskanych przez MTBS za dzierżawy lokali użytkowych, dot. informacji o zadłużeniu najemców za lokale gminne interpelacja Katarzyna Natkańska 2019-09-30 2019-10-04
31 - rozwiń dot. ilości osób zakwaterowanych na Festiwal Gwiazd, inf. kto poniósł koszty usługi gastronomicznej w formie bankietu oraz zestawienie wynagrodzenia agencji, dot. specyfikacji wydatku na promocję gminy w kwocie 50 tys. i ew. podpisaną umowę, pytania dot. sp. Nowe Centrum i budowy Ratusza dot. kwot z dzierżaw lokali przy ul. Norwida interpelacja Iwona Czyż 2019-09-30 2019-10-04
30 - rozwiń dot. polityki kadrowej w SP 1,2 i Gimnazjum dot. analizy kosztów przystosowania budynku przy ul. Kolejowej 29 na żłobek miejski dot. kryteriów wyboru na obsługę medialną Gminy dot. kosztów poniesionych na Festwial Gwiazd, dot. oceanarium i zgody na sprzedaż napojów alkoholowych, dot. określenia strategi realizacji inwestycji, dot. zatrudniania przez kierowników członków rodzin w spółkach, dot. poniesionych kosztów związanych z przesiedleniem mieszkańców z ul. Norwida i Kolejowej, dot. reklam na obiektach WO interpelacja Iwona Czyż 2019-08-29 2019-09-12
29 - rozwiń dot. kosztorysu budowy chodnika łączącego Wapnicę z Lubinem zapytanie Mariusz Samołyk 2019-08-29 2019-09-11
28 - rozwiń dot. prac porządkowych na plaży przy Marinie zapytanie Mariusz Samołyk 2019-08-29 2019-09-04
27 - rozwiń dot. łąki kwietnej zapytanie Mariusz Samołyk 2019-08-29 2019-09-04
26 - rozwiń dot. częstotliwości robienia przeglądów oświetlenia ulicznego interpelacja Krzysztof Szlaski 2019-06-27 2019-07-12
25 - rozwiń dot. zrobienia łąk kwietnych interpelacja Mariusz Samołyk 2019-06-27 2019-07-10
24 - rozwiń dot. plaży przy Marinie zapytanie Mariusz Samołyk 2019-06-27 2019-07-05
23 - rozwiń dot. polityki kadrowej w SP 1,2 i Gimnazjum, dot. analizy kosztów przystosowania budynku przy ul. Kolejowej 29 na żłobek miejski, dot. kryteriów wyboru na obsługę medialną Gminy interpelacja Iwona Czyż 2019-06-27 2019-07-10
22 - rozwiń zmiana organizacji ruchu przy ul. Cichej interpelacja Józef Bogusław Sutyła 2019-05-30 2019-06-11
21 - rozwiń dot. zapytania do rządu o postęp na zmianą możliwości opłat za postój w SPP w weekendy, dot. kosztorysu ustawienia butelkomatów interpelacja Filip Szyszkowski 2019-05-30 2019-06-11
20 - rozwiń dot. zawartych umów z firmą API Connect, umorzenia podatku, koszty poniesione przez MTBS przy przesiedlaniu osób z ul. Kolejowej 1, 3, dot. remontu ul. Bocznej, dot. wydania przez organ wykonawczy interpretacji indywidualnej w zakresie subwencji, dot. uaktualnienia BIP, zmiana uchwały o SPP, oświetlenie ul. Bukowej, stworzenie miejsc parkingowych przy Bibliotece, naprawić alejkę wzdłuż torów kolejowych, zamontowanie spowalniaczy na ul. Zwycięstwa, zmiana organizacji ruchu przy ul. Cichej interpelacja Iwona Czyż 2019-05-30 2019-06-04
19 - rozwiń dot. przenośnych toalet w Lubinie przy ul. Dobrej zapytanie Mariusz Samołyk 2019-05-30 2019-06-14
18 - rozwiń dot. ilości miejsc w żłobku zapytanie Mariusz Samołyk 2019-05-30 2019-06-07
17 - rozwiń dot. finansowania kosztów funkcjonowania Wikliny interpelacja Mariusz Samołyk 2019-05-30 2019-06-12
16 - rozwiń dot. ppz i oświetlenia na ul. Żwirowej interpelacja Grażyna Iwaszczyszyn 2019-05-13 2019-05-23
15 - rozwiń dot. wypłaconych premii dla UM, dot. zmian w umowie dzierżawy Spółki Heureka interpelacja Iwona Czyż 2019-04-08 2019-04-23
14 - rozwiń dot. etapu budowy pawilonów handlowych na promenadzie. Na jakim etapie jest rozbudowa żłobka. Jaki jest koszt budowy i wyposażenia nowego ratuszu, dot. uregulowania subwencji wyrównawczej. dot. inwestycji nowego budynku MTBS, szczegółowy wykaz dróg do remontu interpelacja Iwona Czyż 2019-04-25 2019-05-08
13 - rozwiń kosztorys inwestorki na remont nawierzchni jezdni 802106Z w Wapnicy oraz kosztorys inwestorski na budowę chodnika łączącego Wapnicę i Lubin interpelacja Mariusz Samołyk 2019-04-25 2019-05-10
12 - rozwiń dot. dofinansowania do projektu Morze zieleni, dot. przydziału lokali handlowych, dot. umowy z firmą API Connect, dot. działań ZGWW, dot. zagospodarowania budynku gimnazjum, dot. połączenia spółek MTBS i Marina, dot. miejscowych planów zagosp. przestrzennego, dot. przejęcia terenów MDK interpelacja Iwona Czyż 2019-03-21 2019-04-05
11 - rozwiń dot. zawartej umowy na dz. nr 61 interpelacja Iwona Czyż 2019-03-26 2019-03-27
10 - rozwiń dot. zlikwidowania zabudowy dz. 70/12 zapytanie Józef Bogusław Sutyła 2019-03-21 2019-03-27
9 - rozwiń dot. naprawy jezdni na ul. Gryfa Pom. - Nowomyśliwska-Rybacka interpelacja Józef Bogusław Sutyła 2019-03-21 2019-04-01
8 - rozwiń dot. remontu i przeniesienia placu zabaw z promenady do SP 2 interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-15 2019-02-27
7 - rozwiń dot. budowy chodnika Wapnica-Lubin interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-14 2019-02-21
6 - rozwiń dot. niedrożnej kanalizacji na drodze 1001Z w Wapnicy interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-14 2019-02-27
5 - rozwiń dot. remontu ul. Bocznej w Lubinie interpelacja Mariusz Samołyk 2019-02-13 2019-02-18
4 - rozwiń dot. powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert na dofi. zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu interpelacja Katarzyna Natkańska 2019-02-11 2019-02-19
3 - rozwiń Czy na rok 2019 podpisano bezprzetargowo umowy dzierżawy?, Czy zostały wydane wz. do 16 m od początku nowej kadencji?, dot. projektu wizualnego oceanarium, dot. windy w SP1, dot. projektu Morze Zieleni, dot. dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania, interpelacja Iwona Czyż 2019-01-11 2019-02-14
2 - rozwiń dot. zwiększenia przepustowości układu komunikacyjnego na Promenadzie i podnajmowaniu mieszkań komunalnych zapytanie Iwona Czyż 2019-02-11 2019-02-20
1 - rozwiń dot. wydanych wz. na Gryfa Pomorskiego, dot. etapu budowy zbiornika retencyjnego, dot. wygaszenia ZGWW, dot. ilości podmiotów w pawilonach na promenadzie, czy podpisano umowę z firmą Master Brand, dot. umów z portalami internetowymi, dot. planu remontu mieszkań na rok 2019 interpelacja Iwona Czyż 2018-12-20 2019-04-04