Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krystian Mazur

Krystian Mazur

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 47, przynależność:

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu stała I/4/18 członek
Komisja skarg, wniosków i petycji stała III/40/18 przewodniczący
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-29 16:21:12 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:27:30 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:31:04 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:38:12 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:40:44 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:44:56 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:07:29 wprowadzenie dwóch projektów uchwał II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:51:11 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 16:56:33 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (cz. dz. nr 255/3 o pow. 2,75 m²). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:04:57 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (cz. dz. nr 331 o pow. 120 m²). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:08:08 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 59 o pow. 50 m²). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:10:46 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 35,5 m² - cz. dz. nr 478). II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:13:55 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-11-29 17:16:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/2/18 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej II Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek za
2018-12-20 15:36:25 Zmiana w porządku obrad punktu 9 - Sprawozdanie Burmistrz z prac między sesjami przenosi się w miejsce punktu 5. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:17:26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:18:33 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:19:40 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:20:31 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/1 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:21:11 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/2 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:21:55 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 210/2 o pow. 7m2 i dz. Nr 210/4 o pow. 30 m2).. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:23:11 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 326/7 o pow. 226 m2, nr 326/30 o pow. 11m2 i nr 326/31o pow. 125 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:26:07 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/6 o pow. 947 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:26:41 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/8 o pow. 215 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:27:16 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:28:04 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymywania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:28:32 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/538/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11.10.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:29:12 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Międzyzdroje w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo w Rozwoju” z siedzibą w Wolinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:29:42 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania delegata do Związku Miast i Gmin Morskich. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:30:12 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ,,Pomerania” III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:32:54 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje ze Związku Miast Polskich. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:33:29 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje z organizacji międzynarodowej pod nazwą ,,Związek Miast Bałtyckich”. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:34:03 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:34:31 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:37:06 Przyjęcie zmienionego porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:39:51 1) W 750 75075 2057 zmniejsza się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "VI Piknik rodzinny "Śledź po Międzyzdrojsku") o kwotę 6 382,65 zł i wynosić ona będzie 36 168,35. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:41:10 2) W 750 75075 2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "VI Piknik rodzinny "Śledź po Międzyzdrojsku") zwiększa się o kwotę 6382,65 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:42:05 3) W 700 70095 4300 w zakupie usług pozostałych – wydatki związane z umową dzierżawy plaży- zwiększa się wydatek o kwotę 15 tys. zł i ogółem w par. 4300 wynosić będzie 1 065 460,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:42:50 4) W 750 75023 4300 w zakupie usług pozostałych – wydatek na audyt zewnętrzny na kwotę 10 tys. zł. i ogółem w par. 4300 wydatek wynosić będzie 556 106,00 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:43:37 5) W 750 75075 4300 zakup usług pozostałych – promocja Gminy Międzyzdroje poprzez sport podczas rozgrywek Ligii w tenisie stołowym – sezon 2019/2020 – zwiększa się wydatek na 32 tys. zł. i w par. 4300 ogółem wydatki wynosić będą 387 500,00 . III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:45:05 6) W 750 75075 4307 zakup usług pozostałych – realizacja projektu VI Piknik rodzinny, Śledź po Międzyzdrojsku zmniejsza się kwotę o 6 382,65 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:45:58 7) W 750 75075 4309 zakup usług pozostałych – realizacja projektu VI Piknik rodzinny, Śledź po Międzyzdrojsku – środki krajowe zwiększa się o kwotę 6 382,65 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:47:11 8) W 750 75095 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo- turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia zwiększa się kwotę o 6 tys. zł. i wydatek ogółem w par. 2360 wynosić będzie 116 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:48:21 9) W 750 75095 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących zmniejsza się wydatek kwotę o 2 700,00 zł na składki do Związku Miast Bałtyckich oraz w Związku Miast Polskich zmniejsza się wydatek o kwotę 1 800,00 zł i ogółem w par. 2900 wydatki wynosić będą 139 300,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:50:00 10) W 801 80101 4010 zostały wydzielone odprawy emerytalne w SP 1 w kwocie 146 346,25, w SP2 w kwocie 20 790,00 co daje łącznie 167 136,25 zł. W SP2 zwiększono wynagrodzenie o kwotę 38 762,00. W związku z tymi zmianami wydatek ogółem w par 4010 zwiększa się o 38 762,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:50:50 11) W 801 80101 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w tym szkoła nr 2 zwiększa się kwotę o 6 630,00 zł. i wydatek ogółem w par. 4110 wynosić będzie 746 008,00. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:51:39 12) W 801 80101 4120 składki na fundusz pracy szkoła nr 2 zwiększa się kwotę o 950 zł i wydatek w par. 4120 wynosić będzie 106 501,00. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:52:25 13) W 801 80101 4211 Wprowadza się wydatek w postaci: zakup materiałów i wyposażenia w tym: Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji-szkoła nr 1 w kwocie 19 799,27 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:53:32 14) W 801 80101 4421 zwiększa się wydatki na kwotę 67 049,94 na podróże służbowe zagraniczne w tym: Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219 - Ciało i dusza-szkoła nr 1 na kwotę 41 576,43, Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji-szkoła nr 1, na kwotę 9 764,55 Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- Cześć europejskie wyspy-szkoła nr 1 na kwotę 15 708,96 III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:54:03 15) W 801 80104 4010 wydzielono odprawy emerytalne na kwotę 35 618,40 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:54:54 16) W 852 85203 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych) zwiększa się kwotę o 6 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:55:38 17) W 852 85219 4010 wydzielono odprawy emerytalne na kwotę 29 040,00. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:56:15 18) W 855 85505 4010 wydzielono odprawy emerytalne na kwotę 37 087,20. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:57:02 19) W 900 90001 4430 różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód-wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych zwiększa się kwotę o 30 tys. zł. i wynosić będą 100 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:57:46 20) W 900 90095 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina Golczewo zwiększa się kwotę o 5 tys. zł i wynosić będą 52 936,00 zł III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:58:28 21) W 921 92116 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się kwotę o 34 440,00 zł i wynosić będzie 594 440,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 16:59:34 22) W 926 92605 2360 wykreśla się dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje pn. Mini Mundial "Podejmij wyzwanie zmniejsza się wydatek o 25 tys. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:02:52 23) W 926 92605 2820 zwiększa się kwotę o 7,5 tys. na wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego, wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej zwiększa się o kwotę 25 tys., wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów zmniejszają się o kwotę 5 tys. Zmniejsza się wydatek na wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego i lekkoatletyki – szkolenie dzieci i młodzieży oraz propagowanie sportu wysokokwalifikowanego sekcji tenisa stołowego o kwotę 230 tys. i zwiększa się o 110 tys. i o 78 tys. zwiększa się kwotę na wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki i tenisa stołowego sezon 2019/2020. W związku z tym ogółem wydatki wynosić będą 618 000,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:07:15 24) W 700 70005 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie 10 lokali mieszkalnych) zmniejsza się kwotę o 116 690,00 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:09:07 25) W 801 80195 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy zwiększa się wydatki na kwotę 44 999,55 zł i ogółem wydatki będą wynosić w par. 6050 2 844 999,55 zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:09:45 26) W 900 90015 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa oświetlenia w ul. Żwirowej zwiększa się o kwotę 10 tys. zł. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:10:21 27) W 900 90095 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście zwiększa się kwotę 51 250,00 zł i wynosić będzie 201 250,00 III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:04:35 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2018. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:07:10 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/420/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2018 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:12:04 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2018-2035. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:13:45 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/1 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:15:09 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 416/2 przy ul. Komunalnej). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:20:26 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 210/2 o pow. 7m2 i dz. Nr 210/4 o pow. 30 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2018-12-20 18:22:26 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 326/7 o pow. 226 m2, nr 326/30 o pow. 11m2 i nr 326/31o pow. 125 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:23:37 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/6 o pow. 947 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:25:09 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. Nr 324/8 o pow. 215 m2). III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:28:07 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:29:52 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymywania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:30:45 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/538/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11.10.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obowiązujących na terenie Gminy Międzyzdroje. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 15:12:03 Wprowadzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2018-12-20 15:32:07 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin Wyspy Wolin III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 17:13:01 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:02:39 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:01:24 Autopoprawki w załącznikach nr 1,2,3 w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawione przez Panią Skarbnik. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:33:49 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Międzyzdroje w stowarzyszeniu pn. Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo w Rozwoju” z siedzibą w Wolinie. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:35:52 Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Związku Miast i Gmin Morskich. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:37:39 Projekt uchwały w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu ,,Pomerania” III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:56:56 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje z organizacji międzynarodowej pod nazwą ,,Związek Miast Bałtyckich”. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:59:23 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:00:11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2019 rok. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:26:05 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:28:19 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:10:36 W WPF w zał. nr 2 pkt d wprowadza się autopoprawkę w brzmieniu: płatność za w.w lokale będzie następować w 7 ratach. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:53:19 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Gmin Wyspy Wolin. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 18:55:30 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Międzyzdroje ze Związku Miast Polskich III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:04:36 Proponuje się radną Iwonę Czyż, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:05:53 Proponuje się radną Grażynę Iwaszczyszyn, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:06:50 Proponuje się radną Dorotę Kluchę, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:07:34 Proponuje się radnego Jarosława Mazura, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:08:42 Proponuje się radnego Jędrzeja Szerszenia, jako członka do Komisji Rewizyjnej. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:12:38 Proponuje się radną Ewę Aksman, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:13:26 Proponuje się radną Ewelinę Jakubowską, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:14:23 Proponuje się radnego Krystiana Mazura, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:15:10 Proponuje się radną Katarzynę Natkańską, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:16:16 Proponuje się radną Alinę Poskart, jako członka do Komisji Skarg, wniosków i petycji. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:25:05 Proponuje się na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panią Grażynę Iwaszczyszyn, a na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Panią Iwonę Czyż. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 19:27:41 Proponuje się na Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Pana Krystiana Mazura, a na Wiceprzewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Panią Alinę Poskart. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2018-12-20 20:00:47 Rada Miejska wnosi o przygotowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości działki nr 113/6. III Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-02-12 16:31:25 Przyjęcie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:33:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 230/32 o pow. 12 m2 przy ul. Plac Neptuna) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:43:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 591/4 o pow. 15 m2 przy ul. Kolejowej) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:45:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 395/9 o pow. 138 m2 przy ul. Myśliwskiej) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:48:39 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 74/3 o pow. 1 530,30 m2, 72/1 o pow. 22 m2, 255/1 o pow. 74 m2 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:49:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. Nr 60/3 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:51:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 35,67 m2) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:52:51 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż (lokal mieszkalny przy ul. 1000-lecia PP o pow. 50,55 m2) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:57:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 113/2 o pow. 12 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:07:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 256 o pow. 12 m2 i 8 m2 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:13:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 248 o pow. 46,5 m2 i dz. Nr 250 o pow. 1 m2 w Wapnicy). V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:14:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 255/1 o pow. 29 m2 i dz. Nr 74/3 o pow. 75 m2 przy ul. Boh. Warszawy) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:22:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża). V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:23:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( dz. Nr 344 o pow. 871 m2 przy ul. Zwycięstwa) V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:38:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:40:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:41:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lat 2019-2023 r. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:50:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:53:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:56:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:26:32 Przyjęcie oświadczenia w sprawie zgody Rady Miejskiej w Międzyzdrojach na ustanowienie zastawu rejestrowego wyrażonej w uchwale nr XLIII/460/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 kwietnia 2018 r. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:27:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:28:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:32:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:33:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej na 2019 rok. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:09:42 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie na rok 2019 jako punkt 7. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:10:50 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok jako punkt 8. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:11:27 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 jako punkt 9. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:06:45 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:07:48 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 15:12:23 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:24:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie na rok 2019 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:26:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:28:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 16:30:09 Autopoprawka: 1. W projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w par. 4.1. pkt 1 zmienia się stawkę z 4 zł na 7 zł, która będzie obowiązywała w sezonie letnim, a w par. 4.6 obniża się stawkę opłaty o 85% w miesiącach od października do kwietnia. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:00:53 Autopoprawka: 3. W projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. Nr 256 o pow. 12 m2 i 8 m2 przy ul. Boh. Warszawy) par. 1 otrzymuje brzmienie: Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 30 kwietnia 2030 r. trzech części nieruchomości stanowiącej działkę nr 256, obręb 20, miasta Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr SZ1W/00017636/4, które obejmują trzy tereny o powierzchniach: 20 m2 (10m x 2m), 12 m² (6 m x 2 m) i 8 m² (4 m x 2 m), wskazane na załączniku mapowym. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:16:06 Autopoprawka: 4. W projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża) wykreśla się punkt 19 i 20 – dwa tereny o pow. 950 m2 i 500 m2 dz. Nr 431/3 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:42:59 Autopoprawka: 5. W projekcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy zmienia się w par. 2 wartość punktowa dla kryterium : 1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola lub punktu przedszkolnego- 1 punkt, 2) Kandydat, które dwoje rodziców pracują lub uczą się w trybie dziennym – 4 punkty. Wykreśla się również w par. 3 pkt. 5 zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ZUS i US oraz zaświadczenie z KRUS o opłacaniu składek. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 17:55:46 Autopoprawka: 6. W projekcie uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo w par. 3 dodaje się treść: Przystępuje się do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Międzyzdroje, przyjętego uchwałą NR IX/88/03 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje - na cele leśne. Pozostałe paragrafy przesuwają się o jeden punkt. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:31:44 Autopoprawka: 7. W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok dodaje się do planu kontroli w miesiącu kwiecień kontrolę działalności spółek komunalnych w zakresie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu mieniem komunalnym. Dodaje się również do kontroli dotacji celowej udzielonej przez gminę w zakresie kultury fizycznej i sportu: klub FALA, sekcja karate Bushido rok 2018. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 18:58:33 W par. 3.1 pkt. 1 zmienia się wysokość ryczałtu dla Przewodniczącego Rady z 1340 na 1100. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-02-12 18:59:42 W par. 3.1 pkt 2 zmienia się wysokość ryczałtu dla Wiceprzewodniczącego Rady z 1100 na 900 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-02-12 19:01:09 W par. 3.1 pkt 4 zmienia się wysokość ryczałtu dla radnych będących członkiem więcej niż 1 komisji na dotychczasowych zasadach V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-02-12 19:00:35 W par. 3.1 pkt 3 zmienia się wysokość ryczałtu dla Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji z 1000 na 900 V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-02-12 19:03:42 W par. 8 pkt. 4 wykreśla się zdanie ,,choćby w części” V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-02-12 19:04:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Gmin Międzyzdroje oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnemu Gminy. V Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:17:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie na rok 2019. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:19:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:29:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 . VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:57:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:59:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (cz. dz. przy ul. Geodezyjnej) VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:01:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 35,80 m2 przed zachodnią wieżyczką przed Molo). VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:02:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 29,55 m2 przed wschodnią wieżyczką przed Molo) VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:04:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 321 przy ul. 1000-lecia PP). VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:05:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:07:34 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/18 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz podmiotu działania. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:15:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/39/18 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:37:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:40:57 Przyjęcie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:14:39 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 19.02.2019 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie braku odpowiedzi na pismo VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:12:39 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:15:24 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:28:22 Autopoprawka: W Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Nr 3 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich zmienia się kwota w poz. 1.3.2.15 łączne nakłady finansowe na kwotę 4 472 999,55 w rozbiciu na lata 2020- 2 000 000,00, a w roku 2021 - 2 428 000,00 zł. Zmienia się limit zobowiązań na kwotę 4 428 000,00 zł. W załączniku nr 1 do WPF zmienia się kwota w poz. 1 - dochody ogółem w roku 2020 - 54 367 074,27 zł, w roku 2021 - 51 739 845,84. W dochodach majątkowych zmienia się kwota w roku 2020 - 10 967 074,27 a w roku 2021 - 8 139 845,84, w tym z tytułu dotacji na inwestycje w roku 2020 - 5 847 510 67, a w roku 2021 - 1 000 000,00 zł. Wydatki ogółem w roku 2020 - 52 309 300,67, w roku 2021- 49 216 690,00 zł. Wydatki majątkowe w roku 2020 - 14 069 300,67 a w roku 2021 - 7 216 690,00 zł. Wydatki objęte limitem w roku 2020 wyniosą 14 782 973,68 zł a w roku 2021 - 6 476 397,97 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem w roku 2020 wyniosą - 11 610 988,54 a w roku 2021 - 5 428 000,00 zł. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:35:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 19.02.2019 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie braku odpowiedzi na pismo. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:40:12 Autopoprawka: Zmienia się treść par. 40.1, który otrzymuje brzmienie: Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:13:33 Przyjęcie kandydatury Filipa Szyszowskiego jako członka do Komisji Rewizyjnej VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:14:31 Przyjęcie kandydatury Eweilny Jakubowskiej jako członka do Komisji Rewizyjnej VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:31:46 Autopoprawka: Zmienia się treść uzasadnienia w ostatnim akapicie, po zdaniu pierwszym dodaje sie: Analiza wyżej wymienionych dokumentów wskazuje, że pismo skarżącego z dnia 10.01.2017 . stanowiło jego oświadczenie woli w przedmiocie braku zapłaty opłaty dodatkowej. W piśmie tym skarżący nie żądał żadnego działania ze strony Burmistrza a jedynie wyraził swoje stanowisko w sprawie. Wobec powyższego nie zaistniała przesłanka do udzielenia odpowiedzi przez organ. Pismo Burmistrza z dnia 8.06.2017 r. miało na celu przypomnienie o obowiązku zapłaty należności zgodnej z obowiazującymi przepisami. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 15:13:57 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 15:14:51 Wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości tych gruntów VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 15:36:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości tych gruntów VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-28 14:38:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:52:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach. VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:22:30 W § 2 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania dodaje się lit. e) w brzmieniu: „ e) oryginału formularza PIT-40A/11A w przypadku rozliczania podatku dochodowego osoby fizycznej przez organ rentowy.” Oraz w zdaniu kolejnym zapis „dokumenty wymienione w lit. a- d” zastępuje się zapisem „dokumenty wymienione w lit. a-e” VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:43:42 W § 4 ust. 2 dodaje się lit. e w brzmieniu: „ e) oryginału formularza PIT-40A/11A w przypadku rozliczania podatku dochodowego osoby fizycznej przez organ rentowy.” VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:37:18 Wprowadzenie w par. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 następującego zapisu : lit. g) za kartę parkingową abonamentową - dla osób rozliczających podatek dochodowy 250,00 zł VII Sesja ,,na wniosek" przeciw
2019-04-12 12:54:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019 VIII sesja Rady Miejskiej "na wniosek" za
2019-04-12 12:56:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. VIII sesja Rady Miejskiej "na wniosek" za
2019-04-12 12:58:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. VIII sesja Rady Miejskiej "na wniosek" za
2019-04-25 13:08:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:12:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - przy ulicy Głównej w Lubinie IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:18:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 248/5, o powierzchni 330m2) –przy ulicy Nowomyśliwskiej. IX sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2019-04-25 13:20:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 326/26, o powierzchni 654m2) - przy ulicy Komunalnej IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:32:58 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości - przy ulicy Bohaterów Warszawy IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:44:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienia nieruchomości - przy ulicy Myśliwskiej 21b IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:49:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:14:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:24:18 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wydanych decyzji warunków zabudowy za lata 2014-2019 r. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:29:38 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli klubów sportowych w zakresie rozliczeń z udzielonych dotacji celowych na rok 2018. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 12:07:45 Wyprowadzenie z porządku obrad pkt. 17 - Rozpatrzenie odwołania mieszkańców Wapnicy na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 marca 2019r., w sprawie wniesionego w dniu 15 marca 2019 roku, protestu przeciwko ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członków rady sołeckiej. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 12:09:36 Wprowadzenie w pkt. 17 projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia odwołania z dnia 22 marca 2019 roku na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów nr SEK.0021.1.1.2019 z dnia 18 marca 2019 w sprawie protestu wyborczego dotyczącego ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członów rady sołeckiej IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 12:10:31 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia sesji IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:11:50 W uchwale w sprawie określenia warunków udzielania bonifikatya od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości w par. 1 ust. 2 pkt . 1 zmienia się wysokość bonifikaty na 60%, w pkt. 2 zmienia się wysokość bonifikaty na 50%, w pkt.3 zmienia się wysokość bonifikaty na 40%. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 15:15:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania z dnia 22 marca 2019 roku na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów nr SEK.0021.1.1.2019 z dnia 18 marca 2019 w sprawie protestu wyborczegoa dotyczącegoa ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członków rady sołeckiej IX sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2019-06-27 11:44:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 11:51:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 11:53:55 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:27:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:29:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:31:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 54/6 w Wapnicy) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:32:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 443 o pow. 9,17) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:37:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. Nr 83.3 o pow. 169 m2 i dz. Nr 82.3 o pow. 800 m2 przy ul. Promenada Gwiazd) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:41:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:52:19 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) za 2018 r. i 2019 r. i do czasu kontroli. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:08:23 2. Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019 zmienia się treść załącznika nr 10, który otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, zał. nr 13 staje się po zmianach zał. nr 3. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:12:04 3. Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 w załączniku nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa, zmieniają się w 2019 roku w poz. 1. dochody ogółem – 57 388 165,11,w poz. 1.1. dochody bieżące – 40 573 964,93, w poz. 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 533 805,14, w poz. 2 – wydatki ogółem – 69 332 682,79, w poz. 2.1. – wydatki bieżące – 48 267 232,48 zł. W załączniku nr 2 punkt 4 otrzymuje brzmienie: W roku 2019 planuje się dochody w kwocie 57 388 165,11 zł, a wydatki w kwocie 69 332 682,79 zł.” XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:27:57 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 12. projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:28:37 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 13. Projeku uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:29:08 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 14. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:29:33 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 15. Projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:30:02 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 16. Projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” na 2019 rok. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:30:31 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 17. Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie prze część roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:31:00 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:06:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:09:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:13:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:16:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:20:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” na 2019 rok. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:24:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie prze część roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-06-27 12:41:01 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości zmienia się podstawa prawna. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:26:33 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w par. 1.1. wybiera się na przewodniczącego zespołu - Jana Węglorza, na zastępcę przewodniczącego zespołu - Alinę Poskart, na członków zespołu : Dorotę Kluchę I Marcina Ambrożego. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:16:04 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków zmienia się w par. 1 kwota na 27 540,00 zł. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:01:08 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. w par. 1 wprowadza się dochód w poz. 801-80146-2700 – środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), z samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych – szkoła nr 2) w kwocie 16 tys. zł. W par. 2.1. wprowadza się wydatek w poz. 630-63095-4300-03 zakup usług pozostałych (zakup i montaż przebieralni na terenie kąpieliska oraz zakup i montaż stojaków na rowery) w kwocie 40 tys. ,, w poz. 900-90095-4300 zakup usług pozostałych (postawienie toalet przy zejściach na plażę) w kwocie 10 tys. zł, w poz. 801-80146-4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkoła nr 2) w kwocie 16 tys. zł. W tym samym paragrafie wprowadza się wydatki w: 926-92601-4210 – zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 7 tys. zł i w 926-92601-4300 – zakup usług pozostałych (sołectwo Wicko) – 7 028,63 zł. W par. 2.2. zmniejsza się następujące wydatki: a) w 900-90015-4210 zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 2 tys. zł, b) w 900-90015-4300 – zakup usług pozostałych (sołectwo Wicko) – 2 028,63, c) w 900-90095-4210 – zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 10 tys. zł., w poz. 700-70005-4390-02 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (inwentaryzacja powierzchni użytkowych lokali i budynków) w kwocie 50 tys. zł XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:25:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:27:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:29:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:31:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:31:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/64/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków gminnej ewidencji zabytków. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:52:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-08-29 13:01:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki PROMENADA Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach przez Spółkę Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:03:59 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej Gminy Międzyzdroje z miastem Skadovsk – Ukraina i rejonem Żytkowiczskim, obwód Homelski – Republika Białoruś. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:05:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:24:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 3.07.2019 r. Pani Eleonory K. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w tym sprawy sprzedaży podwórka wraz z zapleczem gospodarczym. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 13:29:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 22.07.2019 r. Pani Anny M. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:23:59 Wniosek formalny o zakończenie dyskusji w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-08-29 12:45:41 Wniosek formalny wycofanie punktu obrad dotyczącego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 487/25 o pow. 3.691 m2 i dz. Nr 487/26 o pow. 2.100 m2 przy ul. Nowomyśliwskiej) oraz skierowanie go do prac w komisjach RM. XII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:06:58 Wykreślenie z porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Gryfa Pomorskiego). XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:09:15 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:46:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:48:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:52:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:55:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Geodezyjnej). XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:57:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Międzyzdroje do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:02:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Porozumienia partnerskiego w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu w ramach Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska pn ,, Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam”. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:04:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:10:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:16:47 16. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wieloletnich umów dzierżaw nieruchomości gminnych oraz umów krótkoterminowych zawartych w latach 2018-2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:49:57 Autopoprawka: W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienia się w zał. nr 1 poz. 1, 1.1, 1.1.5, 2., 2.1. W tych pozycjach zwiększa się kwoty o 253 tys. w ramach przyznanej dotacji na świadczenia wychowawcze. W zał. nr 2 zmienia się punkt a) dochody bieżące w roku 2019 planuje się wykonać w wysokości ok. 42 050 000,00. W punkcie b) wydatki bieżące w roku 2019 planuje się na poziomie ok. 48 950 000,00. W punkcie c) w roku 2019 planuje się dochody w kwocie 58 848 517,63, a wydatki w kwocie 70 683 801,16. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-10-22 14:24:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 XIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach "Na wniosek" za
2019-10-22 14:28:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019 XIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach "Na wniosek" za
2019-10-22 14:30:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 XIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach "Na wniosek" za
2019-10-22 14:28:05 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku dotychczasowy § 1 staje się § 2, a dotychczasowy § 2 staje się § 3. Nadto w projekcie dodaje się § 1 w brzmieniu: "W uchwale Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok zmienia się treść załącznika nr 13, który otrzymuje brzmienie według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały." Zostaje dodany także załącznik nr 1 do projektu uchwały. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. XIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach "Na wniosek" za
2019-11-15 11:16:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 11:19:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 11:21:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:03:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:05:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:11:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:12:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:15:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:24:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:25:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach oraz w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:48:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:50:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. przy ul. Garażowej). XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:53:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (cz.dz. przy ul. Promenada Gwiazd o pow. 80 m2) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:20:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/12, 13, 14 przy ul. Gryfa Pomorskiego) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:22:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 234 o pow. 164 m2 przy ul. Światowida) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:23:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 153/26 o pow. 11 m2 przy ul. Turkusowej) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:24:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 59 o pow. 50 m2 przy ul. Orlej). XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:34:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (cz.dz. nr 230/32 przy ul. Plac Neptuna) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:49:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:14:18 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku w par. 3 wykreśla się zapis ,,z mocą obowiązującą od 1 września 2020 roku”. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:50:24 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w par. 1 zmienia się okres trwania dzierżawy z 15 lat na 10 lat. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:38:17 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko zmienia się par. 70, który otrzymuje brzmienie: ,, Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą ustalenia dotyczące obszaru objętego planem zawarte w: 1) Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko przyjętym uchwałą Nr XXXI/302/05 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 1092) z wyłączeniem § 80 przedmiotowej uchwały w zakresie ustaleń dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w brzmieniu: Poza gruntami przeznaczonymi na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z uchwałą Nr VI/45/92 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 sierpnia 1992 r. na cele nierolnicze przeznacza się 1,5377 ha gruntów rolnych, w tym: grunty orne VI kl. - 0,1137 ha, grunty orne V kl. - 0,2890 ha, łąki VI kl. - 1,0609 ha, łąki V kl. - 0,0726 ha, grunty zadrzewione - 0,0015 ha; 2) Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia przyjętym uchwałą Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 97, poz. 1776).” XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:33:44 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zmienia się pow. działki z 80 m2 na 75,5 m2 oraz załącznik mapowy oznaczony nr 1. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:47:50 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, zmienia się kwota w Rozdziale 7 § 1. wysokość środków finansowych z kwoty 902 000,00 zł na kwotę 902 600,00 zł, XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:18:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości (tereny na plaży) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:26:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:47:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:02:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:07:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:09:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:20:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:22:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/528/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie-Wapnica-Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:50:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:53:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:59:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:02:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:07:01 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 418 o pow. 3.112 m2 przy ul. Niepodległości) XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:08:52 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/10 o pow. 51 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-12-19 14:21:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 301/2 o pow. 12 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska) XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:22:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ( dz. nr 299/1 o pow. 202 m2na cz. dz. 302/2 o pow. 42 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:24:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( cz.dz. nr 478 o pow. 35,5 m2 przy ul. Plater). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:25:41 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (4 nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy) XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:27:09 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:33:12 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:34:39 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:57:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:30:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (udział wynoszący 128/158960 w nieruchomości na dz. nr 70/19 XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:31:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (na 10 lat dz. nr 70/17 o pow. 22,64 m2). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:08:23 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok w związku ze zgłoszonymi autopoprawkami zmieniają się kwoty dochodów, wydatków, deficytu, rozchodów i przychodów. W par. 9 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: spłatę zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingu do kwoty 656 000,00 zł”. Dodaje się par. 17 w brzmieniu: Ustala się wydatki w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 18) w kwocie 200 000,00 zł. W związku z dodaniem par. 17 zmienia się kolejność pozostałych paragrafów, w tym do par. 18 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: ,,dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:01:05 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019 zmienia się par. 2 ust. 1, w którym zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1 110 104,73. W tym paragrafie dodaje się nowe zadanie w 700-70095-4210 zakup materiałów i wyposażenia (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 8 539,81 zł. W par. 2 ust. 2 zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 529 424,18 i dodaje nowe zadania w 700-70095-4110 składki na ubezpieczenia społeczne (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 650,00, w 700-70095-4170 wynagrodzenia bezosobowe (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 3 825,00, w 700-70095-4270-02 zakup usług remontowych (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 3 663,79, w 700-70095-4300-04 (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 401,02. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:06:10 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok w par. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu” ,,zmienia się treść załącznika nr 10, który otrzymuje brzmienie według załącznika nr 3”. W związku z tą zmianą zmienia się zał. nr 4 i 5. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:44:25 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w zał. nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa zmienia się w 2020 r. poz. 1 na 66 551 140,93, poz. 1.1 na kwotę 47 081 044,16, poz. 1.1.5. na kwotę 28 243 864,00. Zmienia się poz. 1.1.5.1. na kwotę 9 395 261,00. Zmienia się poz. Nr 1.2. na kwotę 19 470 096,77 oraz poz. 1.2.2. na kwotę 5 109 183,54. Zmienia na 2020 rok poz. 2. i wynosi 77 878 984,40, poz. 2.1. na kwotę 51 721 039,31, w poz. 2.1.1 zmienia się kwota w 2020 r.- 19 676 602,82 a w roku 2024 – 19 700 000,00. Zmienia się poz. 2.2. i wynosi 26 157 945,09, zmienia się poz. 2.2.1. na kwotę 26 157 945,09. Zmienia się poz. 3. i wynosi -11 327 843,47, poz. 4. i wynosi 13 105 617,07. Zmienia się poz. 4.2. i wynosi 1 866 313,90 oraz poz. 4.2.1. i wynosi 1 866 313,90. Zmienia się poz. 4.3. i wynosi 6 739 303,17, a poz. 4.3.1 wynosi 4 961 529,57. W rozchodach budżetu zmienia się poz. 6, która będzie wynosić w 2020 r. – 19 449 326,86, w 2021 r. – 16 746 171,02, w 2022 r. – 13 989 192,97, w 2023 r. – 11 815 159,25. Zmienia się poz. 6.1., która w roku 2020 wyniesie 2 526 900,00, w roku 2021- 2 366 900,00, w roku 2023 – 2 040 200,00, w roku 2023- 1 713 500,00. Zmienia się poz. 7.1, która wyniesie -4 639 995,15, a poz. 7.2 wyniesie 3 965 621,92. Zmieniają się poz. 9.2 oraz 9.2.1, które w 2020 roku wyniosą 5 109 183,54 a w 2021 r. 632 847,62. Zmienia się poz. 9.2.1.1, która w 2020 roku wyniesie 5 019 229,59 a w 2021 r. 632 847,62. W poz. 9.3 i 9.3.1. kwota wyniesie 271 045,67, a w poz. 9.3.1.1. wyniesie 264 048,17. W poz. 9.4 i 9.4.1 kwoty w 2020 r. wyniosą 8 089 836,25 a w 2021 r. – 3 162 820,67. W poz. 9.4.1.1. w 2020 r. zmieni się kwota na 4 617 926,74 a w 2021 wynosić będzie 632 847,62. Poz. 10.1. w 2020 r. wyniesie 26 547 265,28, w 2021 – 7 568 176,65, w 2022 - 4 593 007,14 w 2023 – 4 461 709,89 w 2024 – 3 425 016,00 w 2025 – 1 296 415,00 w 2026 – 1 328 717,00 w 2027 – 1 360 824,00. Poz. 10.1.1. w 2020 r. wyniesie 5 749 590,19, w 2021 – 2 745 355,98, w 2022 – 2 266 307,14, w 2023 – 2 135 009,89, w 2024 – 1 098 316,00, w 2025 – 1 129 715,00, w 2026 – 1 162 017,00, w 2027 – 1 194 124,00. W poz. 10.1.2. w 2020 zmieni się kwota i wyniesie 20 797 675,06, w roku 2021 – 4 822 820,67, w roku 2022-2024 - 2 326 700,00. W poz. 10.7 i 10.7.2. w 2020 r. zmieni się kwota i wyniesie 346 000,00, w roku 2021 wyniesie 160 000,00, w roku 2022 – 2024 wyniesie 326 700,00. W poz. 10.7.2.1.1. w 2020 r. zmieni się kwota i wyniesie 346 000,00, w latach 2021-2024 wyniesie 160 000,00. W załączniku nr 2 – przedsięwzięcia WPF zmienia się poz. 1.1.1.3. łączne nakłady finansowe wyniosą 120 304,20, a limit w 2020 wyniesie 74 756,69. W poz. 1.1.2.1. limit w 2020 wyniesie 7 322 339,33 a w roku 2021 – 3 162 820,67. Zmienia się poz. 1.3.1.5 – łączne nakłady finansowe wyniosą 8 942 490,32 a limit na 2020 r. wyniesie 552 000,00, natomiast limit zobowiązań wyniesie 6 501 343,00. W poz. 1.3.1.11 łączne nakłady finansowe wyniosą 848 536,30 a limit na 2020 r. wyniesie – 163 860,00, a łączny limit zobowiązań wyniesie 163 860,00. W poz. 1.3.1.17 zmieni się łączny nakład finansowy i wyniesie 794 522,56, limit w 2020 wyniesie 78 000,00, w 2021 limit wyniesie – 79 000,00, w 2022 r. limit wyniesie – 80 000,00, w 2023 r. limit wyniesie 81 000,00, w 2024 r. limit wyniesie 82 000,00, w 2025 limit wyniesie 83 000,00, w 2026 r. limit wyniesie 84 000,00, w 2027 r. limit wyniesie – 85 000,00. Łączny limit zobowiązań wyniesie 250 848,00. W poz. 1.3.2.9 łączne nakłady finansowe wyniosą 1 558 528,84 a limit w 2020 wyniesie 1 526 548,84, natomiast limit zobowiązań wyniesie 3 717,94. W poz. 1.3.2.10 zmieni się okres realizacji od 2020 r., łączne nakłady finansowe wyniosą 405 000,00 z limitem na 2020 – 173 000,00 oraz limitem od 2021-2024 w kwocie 58 000,00 z limitem zobowiązań na 405 000,00. W poz. 1.3.2.12 zmienia się okres realizacji od 2020 r. z limitem 2020 – 107 000,00 oraz limitem zobowiązań – 251 000,00. W poz. 1.3.2.13 limit 2020 wyniesie 110 000,00, a limit zobowiązań wyniesie 110 000,00. W poz. 1.3.2.14 łączne nakłady finansowe wyniosą 320 000,00, limit 2020 – 317 000,00 a limit zobowiązań wyniesie 317 000,00. W objaśnieniach wartości przyjętych w WPF na lata 2020-2035 zmienia się kwota dochodu z tytułu podatku od nieruchomości i wyniesie 9 395 261. Wydatki bieżące wykazane w poz. 2.1. w roku 2020 planuje się na poziomie ok 51 200 000 zł. Wynik budżetu w roku 2020 wykazany w poz. 3 w roku 2020 wyniesie: dochody - 66 551 140,93 zł, wydatki – 77 878 984,40, a deficyt na poziomie 11 327 843,47. W pkt 7 do objaśnień dodaje się zdanie: W roku 2019 zawarto jedną umową leasingu na zakup zamiatarki do kwoty 448 000 zł (spłata następować będzie w następujący sposób: w roku 2019 do kwoty 118 000 zł, od roku 2020 do roku 2024 do kwoty 66 000 zł rocznie). Ponadto planuje się zawrzeć w 2020 roku dwie umowy leasingu: na zakup samochodu ciężarowego hakowca do kwoty 405 000 zł (spłaty następować będą w następujący sposób: w roku 2020 do kwoty 173 000 zł, od roku 2021 do roku 2024 do kwoty 58 000 rocznie) i na zakup ciągnika do kwoty 251 000 (spłata następować będzie w następujący sposób: w roku 2020 do kwoty 107 000 zł, od roku 2021 do roku 2024 do kwoty 36 000 rocznie). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:09:12 Autopoprawka: W Projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 zmienia się w zał. nr 1. Poz. 11.1. w roku 2019 kwota wyniesie 19 402 283,17 XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:17:23 Przyjecie projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:39:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnej przeznaczonej do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jako gminne przewozy pasażerskie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 10:23:54 Przyjęcie porządku obrad XVI Sesji wg następującej kolejności: 1. Otwarcie XVI Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 15.11.2019 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 12. Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/528/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie-Wapnica-Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. 18. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 418 o pow. 3.112 m2 przy ul. Niepodległości) 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/10 o pow. 51 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 301/2 o pow. 12 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska) 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ( dz. nr 299/1 o pow. 202 m2na cz. dz. 302/2 o pow. 42 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska). 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( cz.dz. nr 478 o pow. 35,5 m2 przy ul. Plater). 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (4 nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy) 26. Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody. 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (udział wynoszący 128/158960 w nieruchomości na dz. nr 70/19) 28. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (na 10 lat dz. nr 70/17 o pow. 22,64 m2). 29. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok. 30. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnej przeznaczonej do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jako gminne przewozy pasażerskie. 32. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli udzielonej dotacji Bibliotece Miejskiej za 2018 rok i do czasu kontroli za 2019 rok. 33. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 35. Wnioski komisji i radnych. 36. Wnioski i skargi mieszkańców Zakończenie obrad XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:46:59 Autopoprawka: Zmienia się w porządku posiedzenia tytuł projektu uchwały, która otrzymuje brzmienie: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:06:49 Przyjęcie zgłoszonych autopoprawek do projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok: 1. W dochodach bieżących w 756 75615 0310 zwiększa się kwota z wpływu z podatku od nieruchomości o 8 218,00. 2. W dochodach bieżących w 801 80148 0670 zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 38 695,00. 3. W dochodach bieżących w 855 85505 0690 zwiększa się kwota z wpływu z różnych opłat o 17 280,00, 4. W dochodach majątkowych w 900 90004 6257 zwiększa się kwotę o 211 644,78 na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" 5. W 630 63095 4300 – zakup usług pozostałych w tym ratownicy/kąpielisko strzeżone zmniejsza się wydatek o kwotę 16 560,00. 6. W 700 70095 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: Nagłośnienie Wikliny-Międzyzd.Budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 5 tys. zł. 7. W 750 75023 4300 zakup usług pozostałych w tym: usługi prawne i inne zwiększa się wydatek o kwotę 13 860,00. 8. W 750 75023 4480 zwiększa się wydatek o kwotę 8 218,00 na podatek od nieruchomości. 9. W 758 75818 4810 rezerwy w tym: celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zmniejsza się kwota wydatku o 50 tys. zł. 10. W 801 80101 4010 zmniejsza się wydatek na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: szkoła nr 2 o kwotę 8 400,00 11. W 801 80101 4170 zmniejsza się wydatek na wynagrodzenia bezosobowe w tym: szkoła nr 1 o kwotę 12 tys. zł. 12. W 801 80101 4421 zwiększa się wydatek na podróże służbowe zagraniczne w tym: Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively- Green Energy-szkoła nr 2 o kwotę 74 756,69 zł 13. W 801 80148 4170 wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2) zwiększa się wydatek o 8 400,00. 14. W 801 80195 4190 nagrody konkursowe (Piknik "U Bolesława")-Międzyzdr.Budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 2 500,00 zł. 15. W 801 80195 4210 zwiększa się wydatek na zakup materiałów i wyposażenia w tym: Piknik "U Bolesława")-Międzyzdr.Budżet Obywat. o kwotę 2 500,00 zł. 16. W 851 85120 4300 zakup usług pozostałych (sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- dorosłych) zwiększa się wydatek o kwotę 12 tys. 17. W 851 85154 4170 wynagrodzenia bezosobowe w tym: umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia zwiększa się wydatek o kwotę 12 tys. zł 18. W 851 85154 4300 zwiększa się wydatek na zakup usług pozostałych w kwocie 12 tys. zł. 19. W 855 85595 4210 w zakup materiałów i wyposażenia (Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka- Wapnica")-Międzyzrdr.Budżet Obywat. zwiększa się kwota wydatku o 1 850,00 zł. 20. W 855 85595 4300 zwiększa się wydatek na zakup usług pozostałych (Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka- Wapnica")-Międzyzdr.Budżet Obywat. o kwotę 3 150,00 zł. 21. W 900 90003 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się wydatek o 6 tys. zł. 22. W 900 90095 2310 zmniejsza się o kwotę 7 tys. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina Golczewo) 23. W 921 92116 2480 zmniejsza się o 24 400,00 dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 24. W 921 92195 4210 zakup materiałów i wyposażenia (Wypożyczalnia gier planszowych)-Międz.Bud.Obywat. zwiększa się wydatek o 5 tys. zł 25. W 921 92195 4300 w zakup usług pozostałych w tym: Ebooki i Audiobooki w Bibliotece-Międzyzd. Budżet Obywat.(zwiększenie wydatku o 5 tys.), Międzyzdrojskie Neptunalia -Międzyzdr.Bud.Obyw. (zwiększenie wydatku o 5 tys.) zwiększa się wydatek o kwotę 10 tys. zł. 26. W 926 92605 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Bezpłatne zajęcia samoobrony w Wapnicy)- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski zwiększa się wydatek o kwotę 3 500,00 zł. 27. W 926 92605 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: Z "Falą na sportowo"-olimpiady rodzinne- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększenie wydatku o 5 tys.), Orlik na piątkę-Międzyzdrojski Budżet Obywat. (zwiększenie wydatku o 5 tys.), Bezpłatne zajęcia samoobrony w Wapnicy- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększenie wydatku o 1 500,00) zwiększa się wydatek ogólnie o kwotę 11 500,00. 28. W 926 92605 4300 zakup usług pozostałych w tym: Zawody Lekkoatletyczne pn."Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej"-Międzyzdr.budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 5 tys. zł. 29. W 600 60016 6050 zwiększa się kwotę o 896 461,84 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: rozbudowa drogi gminnej dojazdowej -ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami (zwiększono środki o kwotę 1 032 761,84), przebudowa ul. Głównej w Lubinie (zmniejszono środki o 270 tys.), budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Wicko (zwiększenie środków o 70 tys. zł.), wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu- automatyczne słupki drogowe (zwiększenie środków o 63 700,00 zł). 30. W 700 70005 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działek nr 302/2 i 301/2,obr.21 Międzyzdroje) zwiększa się kwota o 23 200,00. 31. W 754 75412 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu typu PICK-UP lub SUV dla OSP Lubin) Międzyzdrojski Budżet Obywatelski zwiększa się o kwotę 50 tys. zł. 32. W 758 75818 6800 zmniejsza się o 150 tys. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 33. W 801 80195 6050 zwiększa się o 160 tys. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: adaptacja budynku przy ul. Kolejowej nr 33 w Międzyzdrojach na obiekt wielofunkcyjny (zwiększa się środki o 60 tys.), budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększa się środki o 50 tys.), budowa placu zabaw pn "Na leśnej górce" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększa się środki o 50 tys.) 34. W 900 90002 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa PSZOK) zwiększa się wydatek o kwotę 257 000,00 zł. 35. W 900 90002 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy (leasing-samochód ciężarowy hakowiec) zwiększa się wydatek o kwotę 118 tys. 36. W 900 90003 6060 zwiększa się o 23 370,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pługa). 37. W 900 90003 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy w tym: leasing-ciągnik zwiększa się wydatek o 71 tys. 38. W 900 90004 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach) zwiększa się wydatek o kwotę 211 644,58 zł. 39. W 900 90004 6059 zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach) o kwotę 210 157,58. 40. W 900 90015 6050 zwiększa się o 200 tys. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Międzyzdroje). 41. W załączniku nr 9 "Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych" dokonano następujących zmian: 1/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego -szkolenie dzieci i młodzieży", 2/ zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej", 3/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego", 4/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate", 5/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów", 6/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki". XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:49:11 Wniosek formalny o wykreślenie ul. Kolejowej z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w srawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:54:12 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli dotacji udzielonej Bibliotece Miejskiej za 2018 rok i do czasu kontroli za 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-14 16:03:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje obejmującego obszar położony w Centrum Promenady w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacką. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:39:33 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 4 projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:41:08 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 5 projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:41:41 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 16:17:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 16:09:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:59:53 autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje obejmującego obszar położony w Centrum Promenady w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacką, zmienia się załącznik nr 1.2. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-28 12:25:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:27:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:28:14 Przyjecie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:32:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:27:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:33:07 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za rok 2019. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:38:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na rok 2020. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:45:15 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:46:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:48:37 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:49:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 15:00:41 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z połączonej kontroli realizacji wniosków składanych przez Radę Miejską w roku 2018 i 2019 i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 12:13:36 Przyjęcie zmienionego porządku Sesji wg. następującej kolejności: 1. Otwarcie XVIII Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołów z dnia 19.12.2019 r. oraz z 14.01.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 9. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku. 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pomorskiego, Nowomyśliwską, Komunalną. 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za rok 2019. 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej na rok 2020. 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019. 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok. 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok. 17. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z połączonej kontroli realizacji wniosków składanych przez Radę Miejską w roku 2018 i 2019 i Komisji Rewizyjnej za 2019 rok. 18. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 19. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 21. Wnioski komisji i radnych. 22. Wnioski i skargi mieszkańców 23. Zakończenie obrad XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 13:55:55 Wniosek formalny zamknięcie dyskusji nt. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego ,,Nowe Centrum" XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:21:21 Autpoprawka: w projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego m. M-je na terenie ograniczonynym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pom., Nowomyśliwską, Komunalną w załączniku graficznym i w tekście projektu uchwały dodaje sie do symbolu terenu elementarnego MW 6 symbole UTH/U/KDP, zgodnie z funkcjami wyszczególnionymi w opisie przeznaczenia tego terenu. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-28 14:23:07 Autpoprawka: w projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp. przestrzennego m. M-je na terenie ograniczonynym ulicami: Niepodległości, Gryfa Pom., Nowomyśliwską, Komunalną wykreśla się określenie zabudowy apartamentowej opisane w par. 3 pkt 27 oraz wszędzie, gdzie w projekcie uchwały to określenie występuje. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:21:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:23:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:29:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:36:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:46:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 324/7 o pow. 63 m2 ul. Marii Skłodowskiej-Curie). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:47:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 70/12 o pow. 44 m2 – cz. tarasu molo). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:48:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 377 o pow. 326 m2 przy ul. Niepodległości). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:50:12 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 395/9 o pow. 138 m2 przy ul. Myśliwskiej). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:51:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 331 o pow. 120 m2 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:52:51 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 70/17 o pow. 10,34 m2 – wieżyczka przy molo) XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:53:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:55:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/411/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyzdroje oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:56:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:58:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za organizowane przez Gminę Międzyzdroje usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:01:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z Miastem-Gminą Cassino we Włoszech. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:03:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:04:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:06:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Wapnica. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:07:12 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych za rok 2019. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:08:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:20:35 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020, zmienia się paragraf 600-60041-4300-01 i nazwa zadania, które otrzymuje brzmienie: ,,600-60041-6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie instalacji lokalnego systemy sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie oraz na terenie portu jachtowego w Wapnicy)”. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:27:58 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 RM w M-jach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w załączniku nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa zmieniają się pozycje: 2.1 na kwotę 52 934 422,67, poz. 2.2 na kwotę 27 937 892,54, poz. 7.1 na kwotę -4 475 874,75, poz. 7.2 na kwotę 5 403 069,37, poz. 8.2- 22,52%, poz. 8.3 w 2021 r – 12,99%, w 2022 r. – 17,19%, w 2023 r. – 20,75%, w 2026 r. – 4,09%, w 2027 r. – 7,58%, poz. 8.3.1. w 2020 r – 17,15%, w 2021 r. – 15,98%, w 2022 r. – 20,18%, w 2023 r. – 20,75%, w 2026r. -7,06%, w 2027 r. – 7,58%, w poz. 10.1.1. w 2021 r. 3 013 514,73, w 2022 r. 2 464 187,14. W załączniku nr 2 – przedsięwzięcia WPF zmienia się poz. 1.a. limit 2021 na kwotę 3 013 514,73 oraz limit 2022 na kwotę 2 464 187,14, w poz. 1.3.1.8 okres realizacji do 2022 r., limit 2021 wyniesie 18 000,00 a w 2022 r. 2 000,00, w poz. 1.3.1.8 limit zobowiązań wyniesie 64 200,00. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:35:42 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach zmienia się par.3, który otrzymuje brzmienie: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, 2) Szkoła podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, 3) Przedszkole Miejskie nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach, 4) Żłobek Miejski w Międzyzdrojach, 5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:44:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:40:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:38:52 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej zmienia się tytuł projektu, który otrzymuje brzmienie: w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-03-06 13:00:22 Przyjecie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:02:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:03:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:12:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/475/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-04-28 15:51:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:55:01 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2020. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:56:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:00:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/481/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:03:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:05:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:07:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:10:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez część roku. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:12:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:15:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2020 XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:14:21 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2020 dodaje się uzasadnienie w treści: Na mocy art. 11a, w związku z art. 11 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz 638), Rada gminy w drodze uchwały podejmuje corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Określa on wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w 2020 r. Burmistrz Międzyzdrojów, zgodnie z ww. ustawą, przygotował projekt programu, który został przesyłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kamieniu Pomorskim, dzierżawcy obwodu łowieckiego działającego na obszarze gminy – Kołu Łowieckiemu „Dzik” Świnoujście oraz Fundacji „Psia Kość” z Kamienia Pomorskiego. Środki na realizację zadań wynikających z programu uwzględniane są każdego roku w budżecie Gminy Międzyzdroje. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:42:01 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:40:50 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek wstrzymał się
2020-04-28 15:43:36 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 7 projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:44:38 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 11 projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:46:01 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-05-20 14:54:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje. XXII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-05-20 14:52:56 Autopoprawka: § 1. 1. Ustala się wykaz kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje: 1) Kąpielisko Zachód – obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo, z zabezpieczeniem ratowniczym na odcinku długości 100 m w Sezonie I oraz na odcinku długości 500 m w Sezonie II, z wyłączeniem 50 m pasa bezpieczeństwa. 2) Kąpielisko Wschód – obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo, z zabezpieczeniem ratowniczym na odcinku długości 100 m w Sezonie I oraz na odcinku długości 300 m w Sezonie II, z wyłączeniem 50 m pasa bezpieczeństwa. 2. Współrzędne geograficzne kąpielisk, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się sezon kąpielowy: 1) Sezon I – na okres od 15 do 30 czerwca 2020 r. oraz od 1 do 15 września 2020 r., 2) Sezon II – na okres od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. XXII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-05-28 14:03:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:05:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:07:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 13:41:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 13:46:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/566/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:54:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubin oraz części obrębu Wapnica, gmina Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:57:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 15:31:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 15:07:27 Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie poniesionych wydatków finansowych z budżetu gminy w 2019 r. przez Ochotnicze Straże Pożarne. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 12:05:45 Przyjęcie proponowanego porządku Sesji: 1. Otwarcie XXIII Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołów z dnia 6.03.2020 r., 28.04.2020 r. i 20.05.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/566/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubin oraz części obrębu Wapnica, gmina Międzyzdroje. 14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. 16. Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie poniesionych wydatków finansowych z budżetu gminy w 2019 r. przez Ochotnicze Straże Pożarne. 17. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 18. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 20. Wnioski komisji i radnych. 21. Wnioski i skargi mieszkańców. 22. Zakończenie obrad. 23. Zakończenie obrad XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 12:09:48 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:50:42 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2020-05-28 15:29:20 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju: w par. 1.1 ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla sołtysów w wysokości 250 zł. - § 1 ust. 3: Dieta, o której mowa w ust. 1, ulega podwyższeniu o 100 zł za każde uczestnictwo sołtysa w sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, na którą sołtys zostaje wezwany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej z uwagi na związek przedmiotu obrad z pełnioną przez sołtysa funkcją, niezależnie od liczby sesji w danym miesiącu. § 7:Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:42:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:43:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:45:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:01:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 63m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie). XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:03:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 368m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:05:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 299m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:06:41 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 166 o pow. 488m² w Wapnicy) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:08:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 121/3 o pow. 24m² przy ul. Plażowej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:13:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 526 obręb 21 przy ul. Piaskowej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:14:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 58 przy ul. Leśnej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:15:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 64 przy ul. Leśnej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:16:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 32, 34, 42, obręb Wicko) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:17:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 106, 122, 124, 95, obręb Wicko) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:18:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 245/1, 239/2, 205, obręb 21) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:40:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:42:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:43:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/305/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:44:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:00:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:11:42 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 833 o pow. 146m² przy ul. Promenada Gwiazd) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:17:31 Przyjęcie porządku obrad ze zmianami, wg następującej kolejności: 1. Otwarcie XXIV Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 28.05.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 10. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 63m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie). 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 368m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 299m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 166 o pow. 488m² w Wapnicy) 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 121/3 o pow. 24m² przy ul. Plażowej) 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 83/3 o pow. 146m² przy ul. Promenada Gwiazd) 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 526 obręb 21 przy ul. Piaskowej) 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 58 przy ul. Leśnej) 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 64 przy ul. Leśnej) 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 32, 34, 42, obręb Wicko) 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 106, 122, 124, 95, obręb Wicko) 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 245/1, 239/2, 205, obręb 21) 23. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. 24. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 25. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/305/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 26. Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 27. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 28. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 30. Wnioski komisji i radnych. 31. Wnioski i skargi mieszkańców. Zakończenie obrad XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:19:06 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:50:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:47:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:41:33 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych: w par. 10 dopisuje się zdanie: traci moc uchwała nr XLVI/501/18 z 28.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:38:07 Wprowadza się do porządku obrad w punkcie 28 projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 09:41:59 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:17:08 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:18:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:27:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:28:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:29:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:13:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 324/10 o pow. 60 m2 przy ul. Niepodległości). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:18:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 322/2 o pow. 66 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:19:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru przeprowadzenie likwidacji spółki. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:24:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 255/3 o pow. 2x30 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres do 30 kwietnia 2030 r.). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:37:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:39:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:40:52 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/267/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:41:52 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/268/20 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:42:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:44:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje za lata 2017-2018. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:45:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:11:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Kolejowej 29) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:46:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. (dz. nr 60/3 o pow. 1.206 m2 przy ul. Boh. W-wy). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:58:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w M-jach i ustanowienie służebności gruntowej.(dz. 74.6 przy ul. Boh. W-wy o pow. 595 m2) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:16:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 391 o pow. 713 m2 przy ul. Zwycięstwa) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:21:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości(dz. nr 255.3 o pow. 48,40 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres 3 lat). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:23:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 230.32 o pow. 4,5 m2na Placu Neptuna na okres do 31.12.2022 r.) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2020-08-27 11:36:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (na okres 10 lat cz. dz. nr 833 o pow. 146 m2 przy ul. Promenada Gwiazd) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 09:19:29 Przyjęcie zmienionego porządku obrad: 1. Otwarcie XXV Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 3.07.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Przedstawienie, analiza oraz debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok. 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. a) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Międzyzdrojów z wykonania budżetu za 2019 rok; b) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy; c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyzdrojów; d) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach; e) dyskusja; 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. 10. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. (dz. nr 60/3 o pow. 1.206 m2 przy ul. Boh. W-wy). 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w M-jach i ustanowienie służebności gruntowej (dz. 74.6 przy ul. Boh. W-wy o pow. 595 m2) 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (przy ul. Kolejowej 29) 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 324/10 o pow. 60 m2 przy ul. Niepodległości). 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 39/1 o pow. 713 m2 przy ul. Zwycięstwa) 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 322/2 o pow. 66 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 20. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru przeprowadzenie likwidacji spółki. 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości(dz. nr 255/3 o pow. 48,40 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres 3 lat). 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 230/32 o pow. 4,5 m2na Placu Neptuna na okres do 31.12.2022 r.) 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 255/3 o pow. 2x30 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres do 30 kwietnia 2030 r.). 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 256 o pow. 5 m2, 13,80 m2, 13,80 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy –Amfiteatr, na okres do 30 kwietnia 2030 r.). 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (na okres 10 lat cz. dz. nr 83/3 o pow. 146 m2 przy ul. Promenada Gwiazd) 26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. 27. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/267/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. 29. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/268/20 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 30. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 31. Projekt uchwały w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje za lata 2017-2018. 32. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 33. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 34. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 35. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 36. Wnioski komisji i radnych. 37. Wnioski i skargi mieszkańców. 38. Zakończenie obrad. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:09:54 Wniosek formalny o odesłanie do dalszych prac w komisjach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (przy ul. Kolejowej 29) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2020-08-27 11:29:53 Wycofanie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 256 o pow. 5 m2, 13,80 m2, 13,80 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy –Amfiteatr, na okres do 30 kwietnia 2030 r.). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:11:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:14:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:19:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:33:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:35:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:37:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 523 o pow. 10 m2 przy ul. Piaskowej) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:57:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 19 o pow. 1608 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:05:55 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej (dz. nr 21/5 o pow. 4.631 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:09:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (działki w Wapnicy nr 185/5, 185/6, 185/7). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:10:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 245 i 257 o pow. 22,2 m2 w Wapnicy). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:11:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 410/2 o pow. 1 m2 i dz. nr 93 o pow. 39,88 m2). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:12:38 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 548 o pow. 11,54 m2 ul. Niepodległości). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:13:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 77 o pow. 31 m2 w Wicku). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:14:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 128 o pow. 6,12 m2 ul. Polna). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:17:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:04:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:19:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Międzyzdroje. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:59:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (3 działki w Wicku). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 12:06:58 Przyjęcie porządku posiedzenia po zmianach wg następującej kolejność: 1. Otwarcie XXVI Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 27.08.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 523 o pow. 10 m2 przy ul. Piaskowej) 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 19 o pow. 1608 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (3 działki w Wicku). 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej (dz. nr 21/5 o pow. 4.631 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (działki w Wapnicy nr 185/5, 185/6, 185/7). 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 245 i 257 o pow. 22,2 m2 w Wapnicy). 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 410/2 o pow. 1 m2 i dz. nr 93 o pow. 39,88 m2). 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 548 o pow. 11,54 m2 ul. Niepodległości). 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 77 o pow. 31 m2 w Wicku). 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 128 o pow. 6,12 m2 ul. Polna). 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. 23. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Międzyzdroje. 24. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 25. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 27. Wnioski komisji i radnych. 28. Wnioski i skargi mieszkańców. 29. Zakończenie obrad. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:16:32 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych zmienia się treść par. 1, który otrzymuje brzmienie: § 1. W uchwale Nr XXIV/271/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3631) wprowadza się następujące zmiany: 1. Uchyla się § 2. ust. 2. 2. Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie: ,,Najemca lokalu komunalnego może dokonać jego wykupu w trybie określonym w § 2 – 5 nie wcześniej niż po upływie 5 lat od momentu podpisania z Gminą Międzyzdroje umowy najmu lokalu.” XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:15:58 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w wieloletniej prognozie finansowej zmienia się poz. 10.1 wydatki objęte limitem w roku 2021 wynoszą 13 466 416,28 a w roku 2022 – 5 411 562,22. W poz. 10.1.1 – wydatki bieżące w roku 2021 wynoszą 4 977 162,73 a w roku 2022 – 2 925 161,14. W 10.1.2- wydatki majątkowe w roku 2021 wynoszą 8 489 253,55. W zał. nr 3- wykaz przedsięwzięć wieloletnich zmienia się poz. 1.3.1.2 z okresem realizacji zadania do 2022 r., gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 953 757,28 a limit wydatków w rozbiciu na lata 2021 wynosi 82 800,00 zł, a w roku 2022 - 9 200,00 zł, z limitem zobowiązań na kwotę 182 400,00. Zmienia się poz. 1.3.2.22 gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 638 463,67 z limitem wydatków w roku 2021 na kwotę 273 253,29 oraz z limitem zobowiązań na kwotę 638 463,67 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:08:04 Autopoprawka: W projekcie w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020 w par. 2.1 dodaje się następujące zadania: - w 630-63003-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych ( Na szlaku Ottonowym – punkt informacji i spotkań w Lubinie na działkach 169/1 i 169/2 w kwocie 30 tys. zł.; - w 750-75023-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach) w kwocie 23 314,50 zł; - w 801-80101-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach- szkoła nr 1) w kwocie 103 793,58 zł; - w 801-80101-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach- szkoła nr 2) w kwocie 9 413,38 zł; - w 801-80195-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (górne boisko) przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach) w kwocie 50 tys. zł; - w 801-80195-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej) w kwocie 36 285,00 zł; W par. 2.2. zmniejsza się wydatki w 600-60016-6050-04 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Głównej w Lubinie) o kwotę 131 415,02 oraz w 801-80104-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach- przedszkole) o kwotę 120 391,44 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:02:56 AUTOPOPRAWKA W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki zmienia się: Par. 28 ust 2 litera e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,29, f) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny IZ = 0,6 i maksymalny IZ = 1,8, g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,45, h) maksymalna wysokość zabudowy: do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 17,0 m; Ponadto zmienia się załącznik nr 1 mapa do tycząca linii zabudowy. Zmienia się także wykaz uwag do projektu – uwagi zostały całkowicie uwzględnione przez Burmistrza. W oparciu o powyższe zmiany zmienia się treść uzasadnienia . XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:25:58 Wniosek formalny o zmianę w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w par. 1 ust. 2 pkt 2 lit a) stawki z 22,40 zł na 21,82 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:32:22 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienia się w par. 1 ust. 2 pkt 2 lit a) stawkę z 22,40 zł na 21,82 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-28 12:14:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Międzyzdroje działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-11-26 12:08:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 12:14:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 12:19:01 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 12:21:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 12:30:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludową. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 12:46:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:11:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (na okres do 3 lat dz. nr 395.10 o pow. 167 m2). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:13:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (na okres do 3 lat dz. nr 59 o pow. 50 m2). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:15:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd (dz. nr 230.2 o pow. 1520 m2 i cz. dz. nr 129.1 o pow. 1440 m2 na rzecz SP nr 2 w Wapnicy). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:17:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie formy prawno-organizacyjnej zarzadzania portem rybackim w Wapnicy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:21:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/143/07 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:25:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwał Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr L/534/18 z dnia 11 października 2018 r., Nr XVI/186/19 z dnia 19 grudnia 2019 r., Nr XXIV/254/20 z dnia 3 lipca 2020 r. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:43:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyzdroje w latach 2020-2024. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:45:39 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. nr 255.1 na rzecz DNHS Sp. z o.o.). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:51:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (na rzecz P7 Prestige PM Sp. z o.o. dz. nr 326/17 o pow. 1,86 m2). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 14:02:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (na rzecz P7 Prestige PM Sp. z o.o. dz. nr 326..17 o pow. 1,08 m2). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 14:04:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (na rzecz Orange Polska S.A. 8 działek w Wapnicy). XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:01:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:04:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:11:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2024. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:15:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:21:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior +. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:26:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/421/13 RM w M-jach z dnia 24.09.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania wysokości stypendiów sportowych. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:28:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 12:12:43 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok usuwa się zał.nr 1 . W związku z tym zmienia się odpowiednio numeracja w pozostałych załącznikach. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 12:17:41 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 zmienia się zał. nr 1 w poz.10.11 na kwotę 350 388,70 zł . XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:00:07 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dodaje się w par. 1.2 pkt. 1 stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7,75 za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości a w punkcie 2. stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15,50 za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W związku z tymi zmianami zmienia się uzasadnienie do projektu uchwały o podane powyżej kwoty i punkt 6 uzasadnienia: uwzględnienie w kalkulacji stawki opłaty kosztów budowy Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 860 tys. zł, w tym planowana pożyczka w wysokości 44-45% kosztów budowy. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 13:01:34 Wniosek formalny radnej Iwony Czyż do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (na okres 15 lat dwóch pomieszczeń na dz. 179 o pow. 51,50 m2 i 69,10 m2 w budynku przy ul. Kolejowej 33) o wydzierżawienie nieruchomości w trybie przetargowym. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-11-26 15:10:37 Wniosek o podjęcie działań mających na celu obniżenie poziomu hałasu kolejowego od linii kolejowej relacji Szczecin -Świnoujście poprzez rozważenie budowy ekranu akustycznego w miejscach przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, chroniącego mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem akustycznym. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 12:42:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 12:45:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 12:48:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 12:50:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 12:52:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 13:12:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 13:15:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego ,,Bon Seniora”. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 13:17:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 13:20:39 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 13:23:58 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,,Międzyzdrojskie becikowe” XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 13:30:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Międzyzdrojskiego programu edukacji czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych w latach 2021-2025”. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 13:33:53 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani” na 2021 r. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 14:17:53 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych” na 2021 rok. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 14:20:55 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi Pana W.O. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19.11.2020 r. w zakresie odmowy budowy drogi gminnej. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 12:36:11 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok: W dochodach bieżących w 801 80195 2057 zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "Polsko-niemiecka edukacja w sieci-ponad granicami") na kwotę 196 456,25. W dochodach majątkowych w 855 85516 6330 zwiększają się o kwotę 480 tys. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (środki na zadanie "Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną) W dochodach majątkowych w 900 90004 6257 zwiększa się kwotę o 195 417,12 na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,r ealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach"), kwota po zmianach wynosi 828 264,74 W wydatkach bieżących zmiany występują w: 1. 600 600042310 zwiększa się o kwotę 127 867,00 zł dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich), po zmianach ogólna kwota wynosi 337 867,00. 2. 630 63003 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się kwotę o 15 tys. na zadanie urządzenie i prowadzenie na plaży Sektora Bezpiecznego. 3. 700 70095 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica) – wydatek zwiększa się o kwotę 1 300,00. 4. 700 70095 4170 wynagrodzenia bezosobowe (budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica) - wydatek zwiększa się o kwotę 7 080,00. 5. 700 70095 4260 zakup energii (budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica) wydatek zwiększa się o kwotę 11 000,00. 6. 700 70095 4270 zakup usług remontowych (budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica) zmniejsza się wydatek o kwotę 19 380,00. 7. 750 75023 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększa się wydatek o kwotę 4 300,00 , łączna kwota po zmianach wynosi 62 500,00 8. 750 75075 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się kwotę o 20 tys. na promocję gminy (targi turystyczne, informator turystyczny), kwota po zmianach wynosi 60 000,00. 9. 750 75095 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- kwota po zmianach wyniesie 90 100,00 w tym: dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik Rodzinny od juniora do seniora" na kwotę 22 500,00 dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej,kulturalnej,twórczej,sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia na kwotę 66 600,00 10. 754 75412 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatek o 5 tys. na zadanie uratuj życie-pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski), kwota po zmianach wynosi 45 tys. 11. 758 75818 4810 rezerwy po zmianach wynoszą 247 000,00, w tym: ogólna - 77 000,00; celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 0,00 12. 801 80104 4010 zwiększa się o 32 385,90 kwota na wynagrodzenia osobowe pracowników i po zmianach kwota wyniesie 1 492 385,90. 13. 801 80104 4110 zwiększa się o 5 051,44 składki na ubezpieczenia społeczne i po zmianach kwota wyniesie 267 951,44 14. 801 80104 4120 zwiększa się o 719,96 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i po zmianach kwota wyniesie 38 419,96. 15. 801 80104 4710 zwiększa się o 440,79 wpłaty na PPk finansowane przez podmiot zatrudniający i po zmianach kwota wyniesie 23 540,79. 16. 801 80148 4010 zwiększa się o 14 832,00 wynagrodzenia osobowe pracowników- kwota po zmianach wynosi 488 962,00 zł, w tym w przedszkolu – 202 532,00. 17. 801 80148 4110 zwiększa się o 2 549,62 składki na ubezpieczenia społeczne – kwota po zmianach 84 449,62, w tym przedszkole- 37 049,62. 18. 801 80148 4120 zwiększa się o 363,38 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 123,38, w tym: przedszkole- 5 363,38. 19. 801 801484710 zwiększają się wpłaty na PPk finansowane przez podmiot zatrudniający i po zmianach wynoszą 7 245,45, w tym: przedszkole- 3 105,45. 20. 801 80195 4170 zwiększają się o 1 320,00 wynagrodzenia bezosobowe, które po zmianach wynoszą 52 720,00 w tym: darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do lat 14 (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 1 320,00. 21. 801 80195 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się kwotę o 3 355,00 na zadanie: darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do lat 14 (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski). 22. 801 80195 4400 zwiększa się kwota o 325,00 na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do lat 14 (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski). 23. 801 80195 4307 zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Polsko-niemiecka edukacja w sieci-ponad granicami") zwiększa się wydatek o 196 456,25. 24. 801 80195 4309 zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Polsko-niemiecka edukacja w sieci-ponad granicami") zwiększa się wydatek o 34 668,75. 25. 851 85195 4210 zwiększa się o 5 tys. wydatek na zakup materiałów i wyposażenia EKO Serca-pojemniki na nakrętki (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski). 26. 854 85401 4010 zmniejsza się o 30 tys. wynagrodzenia osobowe pracowników w szkole nr 2, kwota po zmianach wyniesie 78 800,00. 27. 854 85401 4110 zmniejsza się o 5 130,00 składki na ubezpieczenia społeczne w szkole nr 2, kwota po zmianach wyniesie 14 070,00. 28. 854 85401 4120 zmniejsza się o 735,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w szkole nr 2, kwota po zmianach wyniesie 2 065,00. 29. 854 85401 4710 zmniejsza się o 450,00 wpłaty na PPk finansowane przez podmiot zatrudniający w szkole nr 2, kwota po zmianach wyniesie 1 240,00. 30. 855 85595 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się kwota o 2 150,00 na zadanie: Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka w Wapnicy"(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski). 31. 855 85595 4300 zwiększa się kwota o 2 850,00 na zakup usług pozostałych Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka w Wapnicy" (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski). 32. 900 90017 2650 zwiększa się o 10 tys. dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (ZOŚ-cmentarz), kwota po zmianach wyniesie 90 000,00. 33. 900 90095 4210 zwiększa się wydatek kwotę 4 995,00 na zakup materiałów i wyposażenia: zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje-razem z jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 34. 921 92195 2360 dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyniesie po zmianach 22 500,00 w tym: dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje- kwota po zmianach 13 500,00 sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych – kwota po zmianach 4 500,00 wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację spotkań autorskich i koncertów okolicznościowych- kwota po zmianach 4 500,00 35. Zwiększa się wydatek o 5 tys. w 921 92195 4210- zakup materiałów i wyposażenia "Lubimy błyskotki"-warsztaty biżuteryjne w Wiklinie i w Bibliotece (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 36. Zwiększa się wydatek o 5 tys. w 921 92195 4300- zakup usług pozostałych 10 000,00 w tym: Ebooki i Audiobooki w Bibliotece-kontynuacja (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski). 37. zwiększa się wydatek o kwotę 25 650,00 w 926 92605 2360 - dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- kwota po zmianach wynosi 513 000,00 38. W 926 92605 4210- zakup materiałów i wyposażenia kwota po zmianach wynosi 14 000,00 w tym: Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne z Akademią (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 2 000,00 Aktywnie z "Falą" -rodzinne zabawy z Dartem piłkarskim (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 5 000,00 Aktywnie z "Falą" -zabawy z Bumber Ball (dmuchanymi kulami) (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 5 000,00. 39. Zwiększa się wydatek o kwotę 3 tys. w 926 92605 4300- zakup usług pozostałych Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne z Akademią (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski). W wydatkach majątkowych zmiany występują w: 1. 630 63003 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 314 817,58 w tym: na szlaku Ottonowym -punkt informacji i spotkań w Lubinie, na działkach 169/1 i 169/2- 28 000,00. 2. 700 70095 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 47 380,00 w tym: remont budynku "Wiklina" w Wapnicy- kwota 19 380,00. 3. 758 75818 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) wynoszą po zmianach 0,00. 4. 801 80195 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszają się o kwotę 1 221 378,32 zł i po zmianach wynoszą 1 261 285,00 w tym: rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (zmiana klasyf.budżet.) - 0,00, remont łazienek w szkole podstawowej nr 2 w Wapnicy - 50 000,00, zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)- 50 000,00, budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)- 50 000,00, stworzenie dwóch mobilnych pracowni dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) -50 000,00. 5. W 852 85203 6050 zwiększa się o kwotę 206 6325,71wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi), kwota po zmianach wynosi 479 889,00. 6. 855 85516 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną)-zmiana klasyf.budżet. po zmianach wynosi 1 421 378,32. 7. 900 90004 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach) po zmianach wynoszą 3 843,75 8. W 900 90004 6057 zwiększa się o kwotę 199 912,77 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach), który po zmianach wynosi 832 760,39 9. W 900 90004 6059 zwiększa się o kwotę 388 949,89 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach) i po zmianach wynosi 2 918 922,94. W załączniku nr 9 "Dotacje celowe udzielone w 2021 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych" dokonano następujących zmian: 1/ zwiększono plan wydatków o kwotę 3 288 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego", 2/ zwiększono plan wydatków o kwotę 11 975 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej", 3/ zwiększono plan wydatków o kwotę 2 612 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate", 4/ zwiększono plan wydatków o kwotę 2 725 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów", 5/ zwiększono plan wydatków o kwotę 2 550 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego-szkolenie dzieci i młodzieży", 6/ zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki". Ponad to usunięto zadanie "finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 467 917,50 zł Nastąpiła zmiana nazwy zadania z "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach na działce 487/51,obręb 0019 Międzyzdroje" XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 12:08:38 1. Otwarcie XXIX Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Interpelacje i zapytania radnych. 4. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. 6. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 10. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dot. PSZOK) 11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dot. ul. Słowiańskiej i Dąbrowskiej) 12. Projekt uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. 13. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego ,,Bon Seniora”. 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach. 16. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,,Międzyzdrojskie becikowe” 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Międzyzdrojskiego programu edukacji czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych i socjalnych w latach 2021-2025”. 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani” na 2021 r. 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych” na 2021 rok. 20. Projekt uchwały w sprawie skargi Pana W.O. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 19.11.2020 r. w zakresie odmowy budowy drogi gminnej. 21. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 22. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 24. Wnioski komisji i radnych. 25. Wnioski i skargi mieszkańców. 26. Zakończenie obrad XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 13:10:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dot. ul. Słowiańskiej i Dąbrowskiej) XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 12:58:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (dot. PSZOK) XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 12:43:51 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036: W zał. nr 1 do WPF zmienia się poz. 1 dochody ogółem w roku 2021 wynoszą 61 739 791,44, w poz. 1.1 dochody bieżące w roku 2021 wynoszą 49 652 741,70 zł. W poz.1.1.4 zmienia się kwota w 2021 r. – 8 082 323,70 zł. W poz. 1.2. dochody majątkowe zmienia się kwota w 2021 roku i wyniesie 12 087 049,74 zł. W poz. 1.2.2 zmienia się kwota w 2021 r. i wyniesie 4 290 433,74 zł. Poz. 2 wydatki ogółem w 2021 wyniosą 76 006005,24 zł. Wydatki bieżące poz. 2.1 w roku 2021 wyniosą 54 267 661,99 zł. W poz. 2.1.1 zmieni się kwota na wynagrodzenia i składki i wyniesie w roku 2021 19 996 665,54. W poz. 2.2 wydatki majątkowe zmieni się kwota w 2021 r. i wyniesie 21 738 343,25. W poz. 2.2.1 w roku 2021 zmieni się kwota na inwestycje i zakupy inwestycyjne i wyniesie 21 738 343,25. Poz. 3. Wynik budżetu wyniesie w roku 2021 minus 14 266 213,80. W poz. 4 przychody budżetu w 2021 roku wyniosą 15 344 188,66. Poz. 4.3 wolne środki w 2021 r. wyniosą 10 074 441,38. Poz. 4.3.1. wolne środki na pokrycie deficytu budżetu w roku 2021 wyniosą 9 196 466,52. Zmienia się kwota w poz. 9.1 i w 2021 roku wyniesie 423 510,76. Zmienia się kwota w poz. 9.1.1 i w 2021 roku wyniesie 423 510,76. Zmienia się kwota w poz. 9.2 i w 2021 roku wyniesie 1 223 702,74. Zmienia się kwota w poz. 9.2.1 i w 2021 roku wyniesie 1 223 702,74. Zmienia się kwota w poz. 9.2.1.1 i w 2021 roku wyniesie 1 223 702,74. Zmienia się kwota w poz. 9.3 i w 2021 roku wyniesie 621 002,45 zł. Zmienia się kwota w poz. 9.3.1.1 i w 2021 roku wyniesie 621 002,45 zł. Zmienia się kwota w poz. 9.3 i w 2021 roku wyniesie 521 329,70. Zmienia się kwota w poz. 9.4 i w 2021 roku wyniesie 4 241 683,33 zł. Zmienia się kwota w poz. 9.4.1 i w 2021 roku wyniesie 4 241 683,33 zł. Zmienia się kwota w poz. 9.4.1.1 i w 2021 roku wyniesie 1 228 198,39. Zmienia się kwota w poz. 10.1 – wydatki objęte limitem i w 2021 roku wyniesie 26 175 415,16. Zmienia się kwota w poz. 10.1.1 i w 2021 roku wyniesie 6 957 647,81. Zmienia się kwota w poz. 10.1.2 i w 2021 roku wyniesie 19 217 767,35zł. W zał. nr 2 do WPF zmienia się kwota w poza. Nr 3 i wyniesie 53 800 zł. w poz. Nr 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: wynik budżetu w roku 2021 wykazany w pozycji 3- w roku 2021 planuje się dochody w kwocie 61 739 791,44 zł, a wydatki w kwocie 76 006 005,24 zł. Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości 14 266 213,80 zł. w punkcie 6 zmienia się nazwa zadania na: budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach na działce nr 487/51, obręb 0019 Międzyzdroje. W punkcie 9 zmienia się kwota na 27 293,75 zł oraz dodaje się zdanie w brzmieniu: Planuje się, że w roku 2021 zadanie z poz. 1.1.2.1 z limitem wydatków 3 755 527,08 zł sfinansowane będzie w kwocie 3 843,75 zł z własnych środków (czwarta cyfra § 0). W zał. nr 3 do WPF w poz. 1.1.2.8. wprowadza się nowe zadanie: polsko-niemiecka edukacja w sieci-ponad granicami, cel: walka z pandemią na łączne nakłady finansowe w kwocie 233 125,00 i wydatkowane w tej samej kwocie w roku 2021 z limitem zobowiązań w kwocie 231 125,00 zł. Zmienia się w poz. 1.1.2.1 kwota łącznych nakładów finansowych na 11 606 179,00, a w roku 2021 – 3 755 527,08. Limit zobowiązań na to zadanie wyniesie 20 910,00. W poz. 1.3.1.8 łączne nakłady finansowe wyniosą 547 368,36 zł, a w roku 2021 wydatek wyniesie 54 500,00, a limit zobowiązań 65 100,00 zł. W poz. 1.3.2.6 zmienia się nazwa zadania na: budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach na działce nr 487/51, obręb 0019 Międzyzdroje. W poz. 1.3.2.12 łączne nakłady finansowe wynoszą 845 099,38 zł, kwota wydatkowa na to w roku 2021 wyniesie 479 889,00 zł, a limit zobowiązań wyniesie 479 889,00 zł. W poz. 1.3.2.17 wprowadza się nowe zadanie: Na szlaku Ottonowym – punkt informacji i spotkań w Lubinie, na działkach 169/1 i 169/2 z okresem realizacji programu w latach 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi 58 000,00, kwota wydatkowana w 2021 roku – 28 000,00 z limitem zobowiązań w kwocie 28 000,00 zł. W poz. 1.3.2.18 wprowadza się nowe zadanie: Budowa parkingu przy ul. Krótkiej, cel- zapewnienie miejsc postojowych z okresem realizacji programu w latach 2020-2021, z łącznymi nakładami finansowymi 361 968,00, kwota wydatkowana w 2021 roku – 360 000,00 z limitem zobowiązań w kwocie 360 000,00 zł. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 12:41:15 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok w par. 19 wprowadzono zał. nr 18- ustala się wydatki w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego w zał. nr 18 w kwocie 199 995,00 zł w związku z tym kolejne par. przesuwają się o jeden. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-12-17 14:25:47 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 22 projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. w punkcie 23 projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. w punkcie 24 przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych stowarzyszeniom w roku 2020 w realizacji zadań publicznych zleconych przez Gminę Międzyzdroje. XXIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 11:28:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 11:31:30 Przyjęcie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 11:35:09 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:06:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ,,Kawczej Górze” obejmującego działki oznaczone numerami: 439 i 160/5 obrębu 20 jednostki ewidencyjnej gminy Międzyzdroje. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:28:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 100 – Wicko ul. Wąska 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:36:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości (pole namiotowe ul. Polna) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:42:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 292/8 ul. Zwycięstwa 17) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:50:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. 77 przy Amfiteatrze) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:56:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. 258 Wapnica) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:58:01 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. 584/24 ul. Skłodowskiej 43 Orange) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:00:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 487/35 i 487/39 obr. 19 G.EN GAZ). XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:02:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXVI/304/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 1 października 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:09:12 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:29:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/103/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:32:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/289/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:36:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Międzyzdroje. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:39:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyzdroje porozumienia z Gminą Wolin w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyzdrojach. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:42:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:44:48 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu za 2020 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:46:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:47:42 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych za 2020 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 14:07:53 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 14:10:06 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 14:11:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 13:07:52 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach par. 1 otrzymuje brzmienie: ,,Drodze wewnętrznej, stanowiącej część działki nr 568/29, obręb 19 miasta Międzyzdroje, wskazanej na załączniku graficznym, nadaje się nazwę ,,ulica Bosmańska" XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 14:05:00 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Kontroli Rewizyjnej w załączniku dodaje się w punkcie 4 kontrolę działalność Burmistrza w zakresie wykonywania uprawnień nadzorczych wspólnika w Spółce z.o.o MTBS rok oraz w Marina Międzyzdroje-Wapnica spółka z.o.o za 2020. XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:25:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki „Nowe Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach (dz. nr 69/5 zejście przy ul. Wesołej) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-01-28 12:31:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 89/1 i 89/2 Wicko) XXX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-02-11 14:47:36 Przyjęcie pojektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-02-11 15:19:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku. XXXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-02-11 15:24:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/218/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. XXXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-03-25 12:29:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/381/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:32:49 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, zmianie ulega par. 3, który otrzymuje brzmienie "W przypadku zaistnienia ciężkiej, długotrwałej choroby dłużnika, należycie udokumentowanej, wpływającej negatywnie na możliwości płatnicze dłużnika, warunkiem umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty całości lub części należności, jest wyłącznie uregulowanie przez dłużnika kosztów poniesionych przez Gminę w związku z dochodzeniem należności (kosztów postępowania sądowego lub egzekucyjnego)." XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:33:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:37:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:40:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:42:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki Wicko) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:44:52 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:47:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 443/2 obr. 20 – wiata śmietnikowa) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:50:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 430/3 obr. 20 zejście „I” na plażę) XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:54:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. 331 obr. 21 – plac zabaw GDDKiA XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 12:56:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 395/9 obr. 19 – ogródek przydomowy XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 13:04:09 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/353/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-03-25 13:16:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r. w ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 13:17:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości – plaża. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2021-04-29 13:22:45 Przyjęcie projeku uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z miejskich toalet publicznych. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 13:31:09 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 13:57:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN- Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:00:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN-Zachodniopomorskie” Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:04:58 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody (dz.74/7) XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:07:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:09:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2021 r. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:23:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Wicko. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:25:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:27:38 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 13:15:32 Wniosek formalny radnego Krzysztofa Szlaskiego do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości – plaża , o skrócenie okresu trwania dzierżawy na 1 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 13:28:41 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyzdroje zmienia się treść par. 22 pkt. 2 który otrzymuje brzmienie: rodzinom wielodzietnym, składającym się z co najmniej 5 osób, w których znajduje się co najmniej 1 osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, udokumentowanym: a) orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (lub przepisach aktu równoważnego), lub b) orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. O którym mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (lub przepisach aktu równoważnego). XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:03:49 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody (dz.74/7) zmienia się w par. 1 zmienia się nazwa ulicy na Bohaterów Warszawy 15. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-04-29 14:39:28 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Międzynarodowego Domu Kultury w ramach wykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy na 2020 rok. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-05-18 11:42:59 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/347/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielenia świadczenia pieniężnego „Bon Seniora”. XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-05-18 12:39:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach. XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-05-18 12:48:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-05-18 11:40:22 Wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/347/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zasad udzielenia świadczenia pieniężnego "Bon Seniora" Paragraf 1 punkt 1 1) Paragraf 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wniosek składa się na formularzu , którego wzór określa załącznik do niniejszej uchwały, w terminie do 30.11.2021 r. 2) Paragraf 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W przypadku niewskazania we wniosku rachunku bankowego przez osobę uprawnioną albo jej przedstawiciela ustawowego, wypłata świadczenia nastąpi w kasie Urzędu Miejskiego , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby uprawnionej wypłata świadczenia nastąpi przekazem pocztowym. XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-05-18 12:30:49 Wniosek w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach. W paragrafie 2 ust.3 zamiast „do 15 minut” wprowadza się „do 30 minut” XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-05-18 12:37:57 Wniosek formalny o wycofanie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach XXXV Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" przeciw
2021-06-10 15:04:38 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2021. XXXVII Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-06-10 15:11:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. XXXVII Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-06-10 15:15:35 Przyjęcie projektu uchwały sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego XXXVII Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-06-10 15:09:17 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036 zmienia się poz.1 dochody ogółem, które w roku 2021 wyniosą 66 633 929,30. Zmienia się również poz. 1.1 dochody bieżące, które w roku 2021 wyniosą 50 490 629,56. Zmienia się poz. 1.1.4. – dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, które w 2021 r. wyniosą 8 355 916,77. Zmienia się poz. 2 wydatki ogółem, które w 2021 r. wyniosą 93 224 683,03, wydatki bieżące poz. 2.1 w roku 2021 wyniosą 57 008 886,12. Zmienia się poz. 2.1.1. – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w roku 2021 wyniosą 20 097 108,19. Wydatki majątkowe w poz. 2.2 w roku 2021 wyniosą 36 215 796,91. Zmienia się poz. 2.2.1 – inwestycje i zakupy inwestycyjne (...) roku 2021 wyniosą 33 215 796,91. XXXVII Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek" za
2021-08-24 12:35:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021. XL Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2021-08-24 12:40:56 Przyjęcie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. XL Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2021-08-24 12:46:09 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. XL Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2021-08-24 13:03:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. XL Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2021-08-24 13:06:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. XL Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2021-08-24 13:26:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. XL Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2021-09-29 12:10:01 Przyjęcie pojektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021 XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-09-29 12:13:00 Przyjęcie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-09-29 12:16:26 Przyjęcie pojektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-09-29 12:21:19 Przyjęcie pojektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/65/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje- Lubiewo. XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-09-29 12:39:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2022, będących w posiadaniu ZWiK sp. z o.o. w M-jach. XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-09-29 12:44:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-09-29 12:47:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 27.06.2021 r. w sprawie bezczynności Urzędu Miasta w zakresie zanieczyszczenia powietrza, uciążliwego hałasu i opłaty klimatycznej. XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-09-29 13:15:59 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 11.08.2021 r. w sprawie skreślenia z listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego. XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-09-29 13:19:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Międzyzdroje w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego- Promenada Zachodnia. XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-09-29 12:15:22 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036 w zał.1 zmienia się poz.2.1.1 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 20 350 963,50 zł. XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-09-29 12:27:12 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje- Lubiewo par. 1.1 otrzymuje brzmienie:  Zgodnie z uchwałą Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo oraz uchwałą Nr XLI/468/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29.09.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/65/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje – Lubiewo, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego o powierzchni 76,7 ha zwany dalej planem, stwierdzając jednocześnie, iż nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje” przyjętego po zmianie Uchwałą Nr XLV/482/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 czerwca 2018 r. XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-09-29 12:31:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Gryfa Pomorskiego m. Międzyzdroje- Lubiewo. XLI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:01:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:21:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2036. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:25:39 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:28:12 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/340/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2021 rok. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:30:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/357/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2021-2036. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:43:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Międzyzdrojów. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:00:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Gminy Międzyzdroje oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnemu Gminy. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:06:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:26:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (cz.dz. nr 591.4 o pow. 28,7 m2 na 5 lat przy ul. Kolejowej). XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:28:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego ,,Bon Seniora”. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:30:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:32:42 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:34:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2022 r. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:38:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych„ na 2022 rok. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:43:19 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie przestrzegania przez Referat Gospodarki Nieruchomościami zasad i kryteriów przyznawania lokali mieszkalnych. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:46:12 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli dotacji celowej na wsparcie realizacji zadania w zakresie sportowego tańca towarzyskiego oraz dofinansowania na ,,Klubik rodzinny od juniora do seniora. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:48:47 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej dotyczący informacji w zakresie wykonywania uprawnień nadzorczych Burmistrza spółce komunalnej Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i Portu Jachtowego w Wapnicy. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:24:31 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2021 w par. 1 zwiększa się dochody o kwotę ogółem 133 000,00. W par. 2.1 wydatki zwiększa się ogółem o kwotę 373 102,64 zł. Dodaje się wydatek w 855-85516-6050-01- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby"w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną) na kwotę 240 000,00. W par. 2.2. wydatki zmniejsza się o kwotę ogółem 240 102,64 zł, z tego w 700-70005-6050-01 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 476,477,478, obręb 21 Międzyzdroje przy ul. Emilii Plater 11 i 13) o kwotę 240 000,00. W par. 2.3 wydatki zwiększyły się o kwotę 133 000,00. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:19:36 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2036 w zał. nr 1 dochody ogółem wyniosą 69 803 892,42, dochody bieżące wyniosą 53 963 757,64, a z tytułu dotacji w poz. 1.1.4 wyniosą 5 508 366,13. Pozostałe dochody bieżące wyniosą 36 422 629,51 zł. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonym na inwestycje wyniosą 7 394 996,23 zł. Wydatki ogółem wyniosą 97 834 636,07, w tym wydatki bieżące 59 969 655,62. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 22 657 580,30. Wydatki majątkowe wyniosą 37 864 980,45, z czego wydatki w poz. 2.2.1 wyniosą 37 864 980,45 a w poz. 2.2.1.1. 630 861,00. Wynik budżetu wyniesie -28 030 743,65. Przychody budżetu wyniosą 30 438 806,58. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniesie 5 014 235,89, wolne środki w poz. 4.3 wyniosą 20 469 570,69, a środki na pokrycie deficyty budżetu wyniosą 18 061 507,76. Kwota długu wyniesie w 2022 – 19 933 753,90, w 2023 – 16 680 405,34, w 2024 – 14 429 806,87, w 2025 – 12 519 664,27, w 2026 – 10 609 521,67, w 2027 – 8 699 379,07. W poz. 6.1 w 2022 zmieni się kwota i wyniesie 947 161,83, a w 2023 – 110 955,87. Różnica w poz. 7.1 wyniesie minus 6 005 897,98, a w poz. 7.2. 19 477 908,60. Zmieni się poz. 9.1 i 9.1.1. kwota, która w 2022 wyniesie po 689 995,13 a w 2023 po 32 822,10. W poz. 9.1.1.1. kwota w 2022 r. wyniesie 645 973,79 a w 2023 32 822,10. Poz. 9.3 i 9.3.1. wyniosą w 2022 r. 685 801,29, a poz. 9.3.1.1. w 2022 r. wyniesie 601 938,15.W poz. 10.1 zmienią się kwoty w 2022 - 45 198 884,05 2023 – 8 667 480,60 2024 – 2 062 452,09 2025 – 1 800 887,22 2026 – 1 240 469,22 2027 – 1 229 770,07 2028 – 1 111 361,00 W poz. 10.1.1 w 2022 kwota wyniesie 8 943 164,14 a w 2023 – 3 398 029,81. W poz. 10.1.2. w 2022 kwota wyniesie 36 255 719,91, w 2023 – 5 269 450,79, w 2024 110 955,87 i od roku 2025 do 2028 po 0.00 zł. W poz. 10.4 zmienią się kwoty w 2022 - 2023 po 27 354,00 2024 – 27 355,00 2025 –23 337,00 2026 – 2031 po 19 319,00 2032 – 2035 po 19 320,00 2035 – 19 319,00. W poz. 10.7, 10.7.2, w 2022 kwota wyniesie 283 105,96, w 2023 836 205,96, w 2024 – 110 955,87, 2025-2028 – 0,00 zł. W poz. 10.7.2.1. kwota w 2022 i w 2023 wyniesie 116 205,96 w 2024 - 110 955,87. W zał. nr 2 w poz. 1.1.1.2 łączne nakłady finansowe wyniosą 289 492,87, a limit w 2022 wyniesie 118 379,67, a łączny limit zobowiązań wyniesie 118 379,67. W poz. 1.3.1.1 łączne nakłady finansowe wyniosą 23 418 577,45, a limit w 2022 wyniesie 3 386 612,00, a łączny limit zobowiązań wyniesie 3 386 612,00. W poz. 1.3.1.8 łączne nakłady finansowe wyniosą 641 270,11, a limit w 2023 wyniesie 22 700,00, a łączny limit zobowiązań wyniesie 96 400,00. W poz. 1.3.2.1 łączne nakłady finansowe wyniosą 27 630 105,92, a limit w 2022 wyniesie 21 851 459,03. W poz. 1.3.2.2. zmieni się okres realizacji na lata 2021-2023, limit w 2022 wyniesie 166 900,00, limit w 2023 wyniesie 720 000,00 a limit od 2024 do 2028 – 0,00 zł. W poz. 1.3.2.3 łączne nakłady finansowe wyniosą 368 896,61, a limit w 2022-2024 wyniesie 52 004,88. W poz. 1.3..2.11 łączne nakłady finansowe wyniosą 2 267 977,20, a limit w 2022 wyniesie 1 648 966,34. W poz. 1.3.2.22 wpisuje się Międzyzdroje jako jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą z okresem realizacji 2021-2022, gdzie łączne nakłady finansowe wyniosą 39 987,50, a limit w 2022 wyniesie 19 987,50, a limit od 2023 do 2035 wyniesie 0.00 zł, a łączny limit zobowiązań wyniesie 0,00 zł. W poz. 1.3.2.23 wpisuje się Międzyzdroje jako jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą z okresem realizacji 2020-2022, gdzie łączne nakłady finansowe wyniosą 324 719,66 a limit w 2022 wyniesie 57 712,00, a limit od 2023 do 2035 wyniesie 0.00 zł, a łączny limit zobowiązań wyniesie 40 000,00 zł. W poz. 1.3.2.24 wpisuje się Międzyzdroje jako jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą z okresem realizacji 2021-2022, gdzie łączne nakłady finansowe wyniosą 638 413,24, a limit w 2022 wyniesie 30 000,00, a limit od 2023 do 2035 wyniesie 0.00 zł, a łączny limit zobowiązań wyniesie 30 000,00. W objaśnieniach zmienia się w punkcie 1. Kwota opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych o około 4 000 000 zł w stosunku do planu 2021. W punkcie 3. Planuje się w roku 2022 wydatki bieżące na poziomie ok 59 500 000 zł. W punkcie 4 planuje się w roku 2022 dochody w kwocie 69 803 892,42 zł, a wydatki w kwocie 97 834 636,07 zł, a deficyt w wysokości 28 030 743,65 zł. W punkcie 7 w roku 2021 nastąpiło zwiększenie kwoty zobowiązania o 3 319,60 zł (spłata kształtuje się następująco: w roku 2020 w kwocie 161 746,77 zł, w roku 2021 w kwocie 51 035,20 zł, w latach 2022-2023 do kwoty 52 004,88 zł rocznie, w roku 2024 do kwoty 52 104,88 zł). W roku 2021 uwzględniono zwiększenie zobowiązania z tytułu umowy leasingu na zakup samochodu ciężarowego hakowca w kwocie 3 319,60 zł. W punkcie 9 kwota w kolumnie 9.4 w orku 2022 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) jest większa o kwotę 27 699 zł niż suma limitu wydatków bieżących dla tego roku (poz. 1.1.1. załącznika nr 3- wykaz przedsięwzięć do WPF), co wynika z tego, że w poz. 9.4 załącznika nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa) ujęte jest zadanie roczne na kwokę 27 699 zł dotyczące projektu ,,Erasmus+”Time for Coding-it is all around us now”, którego nie ma w poz. 1.1.1. załącznika nr 3 – wykaz przedsięwzięć do WPF. W informacjach uzupełniających do ustalenia na lata 2022-2025 relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęto okres siedmioletni. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 11:53:39 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok w dochodach bieżących zmienia się: 1. W 801 80101 2701 zwiększa się środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów w tym środki na realizację projektu Erasmus + "Time for Coding-it is all around us now” o kwotę 27 699,00. 2. W 900 90002 0490 zwiększa się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych); o kwotę 1 711 196,82. 3. W 900 90095 2057 zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na zadanie "Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam") o kwotę 37 772,26. W wydatkach bieżących zmienia się: 4. W 630 63001 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się kwota o 10 000,00. 5. W 630 63095 4300 zakup usług pozostałych zakup i montaż stojaków na rowery na terenie miasta i gminy Międzyzdroje zmniejsza się wydatek o kwotę 5 000,00 i zwiększa o 5 tys. wydatek na oznakowanie i konserwacja szlaków turystycznych. 6. W 710 71012 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się kwotę o 30 000,00 w tym podziały gruntu kwota wzrasta o 30 000,00. 7. W 750 75022 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym diety radnych zwiększa się wydatek o 169 500,00. 8. W 750 75023 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 304 000,00. 9. W 750 75023 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się kwotę o 66 050,00.10. 750 75023 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się wydatek o 7 500,00. 11. W 750 75023 4170 wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się wydatek o kwotę 75 000,00. 12. 750 75023 4300 zakup usług pozostałych w tym reprezentacyjne; zwiększa się kwota wydatku o 2 000,00. 13. W 750 75075 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się wydatek o 69 000,00 w tym reklama w mediach, radio, w prasie; promocja Gminy (targi turystyczne, informator, turystyczny) spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 15. W 750 75095 3030; różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów); 24 000,00; 13 500,00; 10 500,00. 16. W 750 75095 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne) zwiększa się wydatek o kwotę 38 400,00. 17. W 750 75095 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (roboty publiczne) zwiększa się kwotę o 6 610,00. 18. W 750 75095 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(roboty publiczne) zwiększa się wydatek o 1 412,00. 19. W 750 75095 4140 wpłaty na PFRON (roboty publiczne) zwiększa się o kwotę 1 611,06. 20. W 750 75095 4280 zakup usług zdrowotnych (roboty publiczne) zwiększa się o 500,00. 21. W 750 75095 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (roboty publiczne) zwiększa się o 3 325,94. 22. W 750 75095 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (roboty publiczne) zwiększa się o kwotę 864,00. 23. W 754 75412 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: Uratuj Życie-Pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zwiększa się o 4 580,00. 24. W 758 75818 4810 rezerwy zmniejsza się kwota o 44 000,00 w tym: rezerwa ogólna zwiększa się o 2 000,00, rezerwa celowa (z zakresu zarządzania kryzysowego)zwiększa się o 4 000,00, rezerwa celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zmniejsza się o 50 000,00. 25. W 801 80101 4421 podróże służbowe zagraniczne w tym projekt Erasmus + "Time for Coding-it is all around us now"-szkoła nr 2 zwiększa się wydatek o kwotę 27 699,00. 26. W 801 80195 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się kwota o 10 000,00 w tym: komiksy dla szkolnej biblioteki w Wapnicy (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 5 000,00; doposażenie Przedszkola w pawilony ogrodowe niezbędne przy organizacji imprez dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem "Pikniku Rodzinnego" (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 5 000,00. 27. W 801 80195 4300 zakup usług pozostałych w tym: modernizacja sieci internetowej Wi-Fi w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Szafera w Wapnicy (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zwiększa się o 5 000,00. 28. W 855 85595 4210 zakup materiałów i wyposażenia Święto Pieczonego Ziemniaka w Wapnicy (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski zwiększa się kwota o 3 200,00. 29 W 855 85595 4300 zakup usług pozostałych w tym: Święto Pieczonego Ziemniaka w Wapnicy (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zwiększa się o 1 800,00. 30. W 900 90002 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup pojemników zwiększa się o kwotę 56 446 ,63. 31. W 900 90002 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się wydatek o 485 106,00 zł w tym: odbiór i transport odpadów 437 432,00; utrzymanie czystości na plaży -obsługa segregowanych odpadów 47 674,00. 32. W 900 90003 4300 zakup usług pozostałych w tym miasto i gmina zwiększa się wydatek o kwotę 140 646,00. 33. W 900 90004 4300 zakup usług pozostałych w tym: miasto zwiększa się o 212 400,00. 34. 900 90015 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się kwotę o 23 000,00w tym: wykonanie instalacji odbiorczej, z przygotowaniem miejsca do zabudowy układu pomiarowo rozliczeniowego 1 000,00; inwentaryzacja oświetlenia parkowego wraz ze schematem połączeń 22 000,00. 35. W 900 90095 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam") zwiększa się o kwotę 3 362,46. 36. W 900 90095 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam") zwiększa się o 593,37. 37. W 900 90095 4117 składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu "Modelowy region energii wysp Wolin i Uznam”) zwiększa się o 719,27. 38. W 900 90095 4119 składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam") zwiększa się o 126,93. 39. W 900 90095 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam") zwiększa się o 102,51. 40. W 900 90095 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam”) zwiększa się o 18,09. 41. W 900 90095 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: zuchowe ekologiczne Międzyzdroje: Pszczeli zakątek w owadzim ogródku(Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zwiększa się o 5 000,00.42. W 900 90095 4307 zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam") zwiększa się wydatek o 51 201,45. 43. W 900 90095 4309 zakup usług pozostałych (realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam")zwiększa się wydatek o 9 035,55. 44. W 900 90095 4417 podróże służbowe krajowe (realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam”) zwiększa się o kwotę 58,28. 45. W 900 90095 4419 podróże służbowe krajowe (realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam") zwiększa się o 10,29. 46. W 900 90095 4427 podróże służbowe zagraniczne (realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam") zwiększa się o kwotę 54,97. 47. W 900 90095 4429 podróże służbowe zagraniczne (realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam") zwiększa się o 9,70. 48. W 921 92109 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się wydatek o kwotę 10 000,00. 49. W 921 92195 4210 zakup materiałów i wyposażenia (Biblioteka dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i seniorów-wypożyczalnia czytaków, czytników książek z dużą czcionką) (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zwiększa się o 5 000,00. 50. W 921 92195 4300 zakup usług pozostałych w tym: ebooki i adiobooki w Bibliotece-kontynuacja (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zwiększa się o 5 000,00. 51. W 926 92605 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: "Z Falą na rowery" wycieczki rowerowe z Klubem Sportowym "Fala" Międzyzdroje (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zwiększa się o kwotę 5 000,00; "Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne" (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zwiększa się o kwotę 3 000,00. 52. W 926 92605 4300 zakup usług pozostałych w tym: "Międzyzdrojskie Czwartki Lekkoatletyczne" (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zwiększa się wydatek o 2 000,00. W wydatkach majątkowych zmienia się : 53. W 600 60016 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa odcinka drogi ul. Żwirowej (ok.400 m) wraz z mediami na terenie działki nr 143 obręb Wicko, gmina Międzyzdroje zwiększa się kwota o 19 987,50; przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami zwiększa się kwota o 700 000,00. 54. W 700 70007 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie, usytuowanych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach) zwiększa się wydatek o 200,00. 55. W 710 71095 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ul. Krótkiej) zwiększa się wydatek o 57 712,00. 56. W 754 75412 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży poż.i niezb.infrastrukturą techniczną w m. Lubin przy ul. Głównej dz.nr 110) zwiększa się wydatek o kwotę169 336,66. 57. W 754 75412 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (doposażenie jednostki OSP Międzyzdroje w sprzęt ratowniczo-gaśniczy) (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)zwiększa się wydatek o 50 000,00. 58. W 758 75818 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne: celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zmniejsza się wydatek o 150 000,00. 59. W 801 80195 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: rozbudowa i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Morskie Skarby" ul. Myśliwska 13 w Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zwiększa się wydatek o 49 998,45; zakup sprzętu stołowo kuchennego do kuchni i stołówki wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy) (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski )zwiększa się wydatek o 50 000,00. 60. W 851 85154 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej "Iskierka"-OPS położonego na działce nr 179,obręb 21 przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach") zwiększa się kwota o 30 000,00. 61. W 900 90002 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy (leasing-samochód ciężarowy hakowiec) zwiększa się kwotę o 1 072,32. 62. W 900 90004 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zmiana nawierzchni "górka przy kolejce linowej" na pow.55 m2 z trawy na nawierzchnię bezpieczną EPDM na terenie Placu Gwiazd dz.nr 256 zwiększa się kwotę o 33 825,00. 63. W 921 92120 6570 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zwiększa się o 100 000,00. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:00:18 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok w par. 19 wprowadza się zał. nr 20, w którym ustala się wydatki w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 199 578,45 zł. W związku z tym kolejne par. przesuwają się o jeden XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 13:38:07 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych„ na 2022 rok w załączniku zmienia się w rozdziale 5 punkt 2 litera b), c), d) , które otrzymują brzmienie: ,,b) członkowie zespołu opiniującego otrzymują wynagrodzenie po zaopiniowaniu co najmniej 10 (dziesięciu) wniosków, c) członkowie zespołu kontrolującego otrzymują wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę w co najmniej 10 (dziesięciu) puntach sprzedaży alkoholu, d) członkowie zespołu motywującego otrzymują wynagrodzenie po opracowaniu na posiedzeniu co najmniej 10 spraw." XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 11:58:27 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok zmieniają się kwoty w § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 69 803 892,42 zł z tego: 1) dochody bieżące 53 963 757,64 zł 2) dochody majątkowe 15 840 134,78 zł § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 97 834 636,07 zł z tego: 1) wydatki bieżące 59 969 655,62 zł 2) wydatki majątkowe 37 864 980,45 zł § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, 28 030 743,65 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 18 061 507,76 zł 2) pożyczek 4 955 000,00 zł 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4 982 998,20 zł 4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 31 237,69 zł § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: 1) przychody 30 438 806,58 zł 2) rozchody 2 408 062,93 zł. Pozostałe kwoty wynikają z wcześniej przyjętych autopoprawek. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:34:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (oświetlenie uliczne). XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:35:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie i E. Orzeszkowej). XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:39:58 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (przebudowa ul. Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Plater). XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2021-12-21 12:52:03 Wniosek formalny radnego Jarosława Mazura o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Gminy Międzyzdroje oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnemu Gminy. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2021-12-21 12:58:23 Wniosek formalny radnego Jana Węglorza: w projekcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Gminy Międzyzdroje oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnemu Gminy zmienia się kwoty w ,,§ 3. 1. Wysokość ryczałtu jest uzależniona od funkcji pełnionych w Radzie Miejskiej w Międzyzdrojach wynosi dla: 1) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach – 2000,00 zł, 2) Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Międzyzdrojach i Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg wniosków i petycji – 1700 zł, 3) Radnych będących członkiem więcej niż 1 komisji – 1500,00 zł, 4) Pozostałych radnych – 1000 zł. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2022-01-18 13:00:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2022. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2022-01-18 13:03:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/501/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2022 rok. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2022-01-18 13:05:41 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/502/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2036. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2022-01-18 13:16:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2022-01-18 13:25:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2022-01-18 12:59:16 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2022 rok następuje zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej: Było 900-90095-4307 zakup usług pozostałych (realizacja projektu „Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam”) 12 433,80 zł będzie 900-90095-4397 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (realizacja projektu „Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam”) 12 433,80 zł, Było 900-90095-4309 zakup usług pozostałych (realizacja projektu „Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam”) 2 194,20 zł będzie 900-90095-4399-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (realizacja projektu „Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam”) 2 194,20 zł XLIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za