Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Filip Szyszkowski

Filip Szyszkowski

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: 46, przynależność:

Status: powołany - 21.03.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Spraw Komunalnych i Społecznych stała I/5/18 członek
Komisja Rewizyjna stała III/39/18 członek
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-03-21 13:17:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian budżecie na rok 2019. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:19:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:29:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 . VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:57:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lubin w rejonie ulicy Geodezyjnej, Gmina Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:59:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (cz. dz. przy ul. Geodezyjnej) VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:01:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 35,80 m2 przed zachodnią wieżyczką przed Molo). VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:02:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (teren o pow. 29,55 m2 przed wschodnią wieżyczką przed Molo) VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:04:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (dz. Nr 321 przy ul. 1000-lecia PP). VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:05:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:07:34 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/18 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych, określenie jej składu oraz podmiotu działania. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:15:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/39/18 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i określenie jej składu. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:37:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego Nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach praz Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:40:57 Przyjęcie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:14:39 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 19.02.2019 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie braku odpowiedzi na pismo VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:12:39 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 12:15:24 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 13:28:22 Autopoprawka: W Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Nr 3 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich zmienia się kwota w poz. 1.3.2.15 łączne nakłady finansowe na kwotę 4 472 999,55 w rozbiciu na lata 2020- 2 000 000,00, a w roku 2021 - 2 428 000,00 zł. Zmienia się limit zobowiązań na kwotę 4 428 000,00 zł. W załączniku nr 1 do WPF zmienia się kwota w poz. 1 - dochody ogółem w roku 2020 - 54 367 074,27 zł, w roku 2021 - 51 739 845,84. W dochodach majątkowych zmienia się kwota w roku 2020 - 10 967 074,27 a w roku 2021 - 8 139 845,84, w tym z tytułu dotacji na inwestycje w roku 2020 - 5 847 510 67, a w roku 2021 - 1 000 000,00 zł. Wydatki ogółem w roku 2020 - 52 309 300,67, w roku 2021- 49 216 690,00 zł. Wydatki majątkowe w roku 2020 - 14 069 300,67 a w roku 2021 - 7 216 690,00 zł. Wydatki objęte limitem w roku 2020 wyniosą 14 782 973,68 zł a w roku 2021 - 6 476 397,97 zł. Wydatki majątkowe objęte limitem w roku 2020 wyniosą - 11 610 988,54 a w roku 2021 - 5 428 000,00 zł. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:35:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 19.02.2019 r. na działalność Burmistrza Międzyzdrojów w zakresie braku odpowiedzi na pismo. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:40:12 Autopoprawka: Zmienia się treść par. 40.1, który otrzymuje brzmienie: Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:13:33 Przyjęcie kandydatury Filipa Szyszowskiego jako członka do Komisji Rewizyjnej VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 14:14:31 Przyjęcie kandydatury Eweilny Jakubowskiej jako członka do Komisji Rewizyjnej VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2019-03-21 14:31:46 Autopoprawka: Zmienia się treść uzasadnienia w ostatnim akapicie, po zdaniu pierwszym dodaje sie: Analiza wyżej wymienionych dokumentów wskazuje, że pismo skarżącego z dnia 10.01.2017 . stanowiło jego oświadczenie woli w przedmiocie braku zapłaty opłaty dodatkowej. W piśmie tym skarżący nie żądał żadnego działania ze strony Burmistrza a jedynie wyraził swoje stanowisko w sprawie. Wobec powyższego nie zaistniała przesłanka do udzielenia odpowiedzi przez organ. Pismo Burmistrza z dnia 8.06.2017 r. miało na celu przypomnienie o obowiązku zapłaty należności zgodnej z obowiazującymi przepisami. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 15:13:57 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 15:14:51 Wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości tych gruntów VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-21 15:36:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości tych gruntów VI sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-03-28 14:38:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:52:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi oraz sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tych parkingach. VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:22:30 W § 2 ust. 1 pkt 14 Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania dodaje się lit. e) w brzmieniu: „ e) oryginału formularza PIT-40A/11A w przypadku rozliczania podatku dochodowego osoby fizycznej przez organ rentowy.” Oraz w zdaniu kolejnym zapis „dokumenty wymienione w lit. a- d” zastępuje się zapisem „dokumenty wymienione w lit. a-e” VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:43:42 W § 4 ust. 2 dodaje się lit. e w brzmieniu: „ e) oryginału formularza PIT-40A/11A w przypadku rozliczania podatku dochodowego osoby fizycznej przez organ rentowy.” VII Sesja ,,na wniosek" za
2019-03-28 14:37:18 Wprowadzenie w par. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 następującego zapisu : lit. g) za kartę parkingową abonamentową - dla osób rozliczających podatek dochodowy 250,00 zł VII Sesja ,,na wniosek" przeciw
2019-04-12 12:54:18 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019 VIII sesja Rady Miejskiej "na wniosek" za
2019-04-12 12:56:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok. VIII sesja Rady Miejskiej "na wniosek" za
2019-04-12 12:58:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. VIII sesja Rady Miejskiej "na wniosek" za
2019-04-25 13:08:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:12:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - przy ulicy Głównej w Lubinie IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:18:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 248/5, o powierzchni 330m2) –przy ulicy Nowomyśliwskiej. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:20:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 326/26, o powierzchni 654m2) - przy ulicy Komunalnej IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:32:58 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości - przy ulicy Bohaterów Warszawy IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:44:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienia nieruchomości - przy ulicy Myśliwskiej 21b IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 13:49:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:14:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:24:18 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie wydanych decyzji warunków zabudowy za lata 2014-2019 r. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:29:38 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli klubów sportowych w zakresie rozliczeń z udzielonych dotacji celowych na rok 2018. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 12:07:45 Wyprowadzenie z porządku obrad pkt. 17 - Rozpatrzenie odwołania mieszkańców Wapnicy na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 18 marca 2019r., w sprawie wniesionego w dniu 15 marca 2019 roku, protestu przeciwko ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członków rady sołeckiej. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 12:09:36 Wprowadzenie w pkt. 17 projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia odwołania z dnia 22 marca 2019 roku na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów nr SEK.0021.1.1.2019 z dnia 18 marca 2019 w sprawie protestu wyborczego dotyczącego ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członów rady sołeckiej IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 12:10:31 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia sesji IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 14:11:50 W uchwale w sprawie określenia warunków udzielania bonifikatya od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości w par. 1 ust. 2 pkt . 1 zmienia się wysokość bonifikaty na 60%, w pkt. 2 zmienia się wysokość bonifikaty na 50%, w pkt.3 zmienia się wysokość bonifikaty na 40%. IX sesja Rady Miejskiej za
2019-04-25 15:15:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania z dnia 22 marca 2019 roku na postanowienie Burmistrza Międzyzdrojów nr SEK.0021.1.1.2019 z dnia 18 marca 2019 w sprawie protestu wyborczegoa dotyczącegoa ważności wyborów Sołtysa Wapnicy i członków rady sołeckiej IX sesja Rady Miejskiej za
2019-05-30 14:41:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 14:43:53 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 14:45:38 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:22:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 15:31:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:30:23 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:32:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:11:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:13:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje, obejmującego obszar położony w części wschodniej miasta w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, pomiędzy ulicami: Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki, Promenada Gwiazd, Ludowa. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:25:16 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zakładu Budżetowego – ZOŚ w zakresie wydatków na: a) utrzymanie dróg – akcja zima rok 2018 i 2019 do czasu kontroli b) dochody ze sprzedaży usług X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:13:18 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach, jako punkt 16 X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:20:06 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie, jako punkt 17. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:23:07 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:22:28 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych- gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje, jako punkt 18. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:19:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Międzyzdrojach. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:47:53 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu oddania nieruchomości w użytkowanie. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:06:08 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych- gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:10:52 Przesunięcie punktu 12 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy waeunków żyia mieszkańców Gminy Międzyzdroje jako punkt 10. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 13:17:52 Przesunięcie punktu 12 - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn .,,Międzyzdrojska Karta Mieszkańca jako punkt 11 . X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 15:23:43 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Międzyzdrojska Karta Mieszkańca zmienia się treść par. 7, która otrzymuje brzmienie: Zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia objęte Programem zostaną określone odrębnymi Zarządzeniami Burmistrza Międzyzdrojów, w przypadkach, w których przepisy prawa wymagają uchwały Rady Miejskiej dla ustalenia wysokości określonej opłaty - zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia objęte Programem ustalone zostaną uchwałą Rady Miejskiej X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 15:20:41 Wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Międzyzdroje X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:17:10 Autopoprawka: W uchwale w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienia się następujące paragrafy: W par. 1.2 pkt. 1) stawka wynosi: 5 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. W pkt. 2) stawka wynosi 9 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Par. 2 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika: 1) o pojemności 60 l – 8,75 zł 2) o pojemości 120 l – 16,25 zł 3) o pojemności 240 l – 31,25 zł 4) o pojemności – 1100 l – 131,25 zł 2. Jeśli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicielowi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika: 1) o pojemności 60 l – 15,03 zł 2) o pojemości 120 l – 30,07 zł 3) o pojemności 240 l – 60,14 zł 4) o pojemności – 1100 l – 233,86 zł 1. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1) 173,25 za jeden domek letniskowy, lub inną nieruchomości wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 2) 330,76 za jeden domek letniskowy, lub inną nieruchomości wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 16:21:06 autopoprawka Zmienia się w par. 3. 1)zmienia się stawkę na 192 zł za jeden domek letniskowy, lub inną nieruchomości wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 17:10:03 Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad projektem w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do sp. MTBS Sp. z o.o. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-05-30 17:18:54 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy wykreśla się w par. 1 ustęp 1. W ustępie 2. zmienia się nazwę ulicy na Bursztynową. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-05-30 18:24:24 Do protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zakładu Ochrony Środowiska dodaje się radnego Jarosława Mazura, jako członka komisji. X Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 11:44:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 11:51:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 11:53:55 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:27:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:29:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (plaża) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:31:35 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 54/6 w Wapnicy) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:32:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. Nr 443 o pow. 9,17) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:37:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. Nr 83.3 o pow. 169 m2 i dz. Nr 82.3 o pow. 800 m2 przy ul. Promenada Gwiazd) XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:41:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:52:19 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) za 2018 r. i 2019 r. i do czasu kontroli. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:08:23 2. Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019 zmienia się treść załącznika nr 10, który otrzymuje brzmienie według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, zał. nr 13 staje się po zmianach zał. nr 3. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:12:04 3. Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 w załączniku nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa, zmieniają się w 2019 roku w poz. 1. dochody ogółem – 57 388 165,11,w poz. 1.1. dochody bieżące – 40 573 964,93, w poz. 1.1.5 – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4 533 805,14, w poz. 2 – wydatki ogółem – 69 332 682,79, w poz. 2.1. – wydatki bieżące – 48 267 232,48 zł. W załączniku nr 2 punkt 4 otrzymuje brzmienie: W roku 2019 planuje się dochody w kwocie 57 388 165,11 zł, a wydatki w kwocie 69 332 682,79 zł.” XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:27:57 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 12. projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:28:37 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 13. Projeku uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:29:08 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 14. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:29:33 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 15. Projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:30:02 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 16. Projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” na 2019 rok. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:30:31 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 17. Projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie prze część roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 10:31:00 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:06:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:09:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:13:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:16:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:20:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyzdroje do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” na 2019 rok. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:24:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie prze część roku. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:41:01 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości zmienia się podstawa prawna. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:26:33 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w par. 1.1. wybiera się na przewodniczącego zespołu - Jana Węglorza, na zastępcę przewodniczącego zespołu - Alinę Poskart, na członków zespołu : Dorotę Kluchę I Marcina Ambrożego. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:16:04 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na wykonanie projektu budowlanego zabytku wpisanego do rejestru zabytków zmienia się w par. 1 kwota na 27 540,00 zł. XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-06-27 12:01:08 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. w par. 1 wprowadza się dochód w poz. 801-80146-2700 – środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), z samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych – szkoła nr 2) w kwocie 16 tys. zł. W par. 2.1. wprowadza się wydatek w poz. 630-63095-4300-03 zakup usług pozostałych (zakup i montaż przebieralni na terenie kąpieliska oraz zakup i montaż stojaków na rowery) w kwocie 40 tys. ,, w poz. 900-90095-4300 zakup usług pozostałych (postawienie toalet przy zejściach na plażę) w kwocie 10 tys. zł, w poz. 801-80146-4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkoła nr 2) w kwocie 16 tys. zł. W tym samym paragrafie wprowadza się wydatki w: 926-92601-4210 – zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 7 tys. zł i w 926-92601-4300 – zakup usług pozostałych (sołectwo Wicko) – 7 028,63 zł. W par. 2.2. zmniejsza się następujące wydatki: a) w 900-90015-4210 zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 2 tys. zł, b) w 900-90015-4300 – zakup usług pozostałych (sołectwo Wicko) – 2 028,63, c) w 900-90095-4210 – zakup materiałów i wyposażenia (sołectwo Wicko) – 10 tys. zł., w poz. 700-70005-4390-02 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (inwentaryzacja powierzchni użytkowych lokali i budynków) w kwocie 50 tys. zł XI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:06:58 Wykreślenie z porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Gryfa Pomorskiego). XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:09:15 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:46:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:48:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:52:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:55:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Geodezyjnej). XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:57:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Międzyzdroje do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:02:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Porozumienia partnerskiego w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu w ramach Programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska pn ,, Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam”. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:04:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyzdroje oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:10:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zwycięstwa, Campingowa, Promenada Gwiazd, Turystyczna i Ludowa m. Międzyzdroje XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 11:16:47 16. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wieloletnich umów dzierżaw nieruchomości gminnych oraz umów krótkoterminowych zawartych w latach 2018-2019. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-09-30 10:49:57 Autopoprawka: W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmienia się w zał. nr 1 poz. 1, 1.1, 1.1.5, 2., 2.1. W tych pozycjach zwiększa się kwoty o 253 tys. w ramach przyznanej dotacji na świadczenia wychowawcze. W zał. nr 2 zmienia się punkt a) dochody bieżące w roku 2019 planuje się wykonać w wysokości ok. 42 050 000,00. W punkcie b) wydatki bieżące w roku 2019 planuje się na poziomie ok. 48 950 000,00. W punkcie c) w roku 2019 planuje się dochody w kwocie 58 848 517,63, a wydatki w kwocie 70 683 801,16. XIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 11:16:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 11:19:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 11:21:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:03:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:05:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:11:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:12:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:15:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:24:03 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:25:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach oraz w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:48:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:50:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (dz. przy ul. Garażowej). XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:53:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (cz.dz. przy ul. Promenada Gwiazd o pow. 80 m2) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:20:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/12, 13, 14 przy ul. Gryfa Pomorskiego) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:22:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 234 o pow. 164 m2 przy ul. Światowida) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:23:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 153/26 o pow. 11 m2 przy ul. Turkusowej) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:24:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 59 o pow. 50 m2 przy ul. Orlej). XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:34:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (cz.dz. nr 230/32 przy ul. Plac Neptuna) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:49:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:14:18 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, od dnia 1 września 2020 roku w par. 3 wykreśla się zapis ,,z mocą obowiązującą od 1 września 2020 roku”. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:50:24 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w par. 1 zmienia się okres trwania dzierżawy z 15 lat na 10 lat. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:38:17 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko zmienia się par. 70, który otrzymuje brzmienie: ,, Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc obowiązującą ustalenia dotyczące obszaru objętego planem zawarte w: 1) Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko przyjętym uchwałą Nr XXXI/302/05 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46, poz. 1092) z wyłączeniem § 80 przedmiotowej uchwały w zakresie ustaleń dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w brzmieniu: Poza gruntami przeznaczonymi na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z uchwałą Nr VI/45/92 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 sierpnia 1992 r. na cele nierolnicze przeznacza się 1,5377 ha gruntów rolnych, w tym: grunty orne VI kl. - 0,1137 ha, grunty orne V kl. - 0,2890 ha, łąki VI kl. - 1,0609 ha, łąki V kl. - 0,0726 ha, grunty zadrzewione - 0,0015 ha; 2) Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia przyjętym uchwałą Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 97, poz. 1776).” XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:33:44 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zmienia się pow. działki z 80 m2 na 75,5 m2 oraz załącznik mapowy oznaczony nr 1. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 10:14:57 Wykreślenie z porządku posiedzenia punktu 20¬ Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (tereny na plaży). XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 10:15:44 Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, jako punkt 20. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 10:17:17 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 12:47:50 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, zmienia się kwota w Rozdziale 7 § 1. wysokość środków finansowych z kwoty 902 000,00 zł na kwotę 902 600,00 zł, XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-11-15 13:18:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości (tereny na plaży) XV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:26:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:47:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:02:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:07:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:09:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:20:28 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:22:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/528/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie-Wapnica-Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:50:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:53:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:59:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:02:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:07:01 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 418 o pow. 3.112 m2 przy ul. Niepodległości) XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:08:52 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/10 o pow. 51 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2019-12-19 14:21:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 301/2 o pow. 12 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska) XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:22:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ( dz. nr 299/1 o pow. 202 m2na cz. dz. 302/2 o pow. 42 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:24:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( cz.dz. nr 478 o pow. 35,5 m2 przy ul. Plater). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:25:41 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (4 nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy) XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:27:09 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:33:12 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:34:39 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:57:00 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:30:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (udział wynoszący 128/158960 w nieruchomości na dz. nr 70/19 XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:31:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (na 10 lat dz. nr 70/17 o pow. 22,64 m2). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:08:23 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok w związku ze zgłoszonymi autopoprawkami zmieniają się kwoty dochodów, wydatków, deficytu, rozchodów i przychodów. W par. 9 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: spłatę zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingu do kwoty 656 000,00 zł”. Dodaje się par. 17 w brzmieniu: Ustala się wydatki w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego (załącznik nr 18) w kwocie 200 000,00 zł. W związku z dodaniem par. 17 zmienia się kolejność pozostałych paragrafów, w tym do par. 18 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: ,,dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:01:05 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019 zmienia się par. 2 ust. 1, w którym zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1 110 104,73. W tym paragrafie dodaje się nowe zadanie w 700-70095-4210 zakup materiałów i wyposażenia (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 8 539,81 zł. W par. 2 ust. 2 zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 529 424,18 i dodaje nowe zadania w 700-70095-4110 składki na ubezpieczenia społeczne (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 650,00, w 700-70095-4170 wynagrodzenia bezosobowe (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 3 825,00, w 700-70095-4270-02 zakup usług remontowych (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 3 663,79, w 700-70095-4300-04 (budynek ,,Wiklina”-sołectwo Wapnica) na kwotę 401,02. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:06:10 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2019 rok w par. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu” ,,zmienia się treść załącznika nr 10, który otrzymuje brzmienie według załącznika nr 3”. W związku z tą zmianą zmienia się zał. nr 4 i 5. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:44:25 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w zał. nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa zmienia się w 2020 r. poz. 1 na 66 551 140,93, poz. 1.1 na kwotę 47 081 044,16, poz. 1.1.5. na kwotę 28 243 864,00. Zmienia się poz. 1.1.5.1. na kwotę 9 395 261,00. Zmienia się poz. Nr 1.2. na kwotę 19 470 096,77 oraz poz. 1.2.2. na kwotę 5 109 183,54. Zmienia na 2020 rok poz. 2. i wynosi 77 878 984,40, poz. 2.1. na kwotę 51 721 039,31, w poz. 2.1.1 zmienia się kwota w 2020 r.- 19 676 602,82 a w roku 2024 – 19 700 000,00. Zmienia się poz. 2.2. i wynosi 26 157 945,09, zmienia się poz. 2.2.1. na kwotę 26 157 945,09. Zmienia się poz. 3. i wynosi -11 327 843,47, poz. 4. i wynosi 13 105 617,07. Zmienia się poz. 4.2. i wynosi 1 866 313,90 oraz poz. 4.2.1. i wynosi 1 866 313,90. Zmienia się poz. 4.3. i wynosi 6 739 303,17, a poz. 4.3.1 wynosi 4 961 529,57. W rozchodach budżetu zmienia się poz. 6, która będzie wynosić w 2020 r. – 19 449 326,86, w 2021 r. – 16 746 171,02, w 2022 r. – 13 989 192,97, w 2023 r. – 11 815 159,25. Zmienia się poz. 6.1., która w roku 2020 wyniesie 2 526 900,00, w roku 2021- 2 366 900,00, w roku 2023 – 2 040 200,00, w roku 2023- 1 713 500,00. Zmienia się poz. 7.1, która wyniesie -4 639 995,15, a poz. 7.2 wyniesie 3 965 621,92. Zmieniają się poz. 9.2 oraz 9.2.1, które w 2020 roku wyniosą 5 109 183,54 a w 2021 r. 632 847,62. Zmienia się poz. 9.2.1.1, która w 2020 roku wyniesie 5 019 229,59 a w 2021 r. 632 847,62. W poz. 9.3 i 9.3.1. kwota wyniesie 271 045,67, a w poz. 9.3.1.1. wyniesie 264 048,17. W poz. 9.4 i 9.4.1 kwoty w 2020 r. wyniosą 8 089 836,25 a w 2021 r. – 3 162 820,67. W poz. 9.4.1.1. w 2020 r. zmieni się kwota na 4 617 926,74 a w 2021 wynosić będzie 632 847,62. Poz. 10.1. w 2020 r. wyniesie 26 547 265,28, w 2021 – 7 568 176,65, w 2022 - 4 593 007,14 w 2023 – 4 461 709,89 w 2024 – 3 425 016,00 w 2025 – 1 296 415,00 w 2026 – 1 328 717,00 w 2027 – 1 360 824,00. Poz. 10.1.1. w 2020 r. wyniesie 5 749 590,19, w 2021 – 2 745 355,98, w 2022 – 2 266 307,14, w 2023 – 2 135 009,89, w 2024 – 1 098 316,00, w 2025 – 1 129 715,00, w 2026 – 1 162 017,00, w 2027 – 1 194 124,00. W poz. 10.1.2. w 2020 zmieni się kwota i wyniesie 20 797 675,06, w roku 2021 – 4 822 820,67, w roku 2022-2024 - 2 326 700,00. W poz. 10.7 i 10.7.2. w 2020 r. zmieni się kwota i wyniesie 346 000,00, w roku 2021 wyniesie 160 000,00, w roku 2022 – 2024 wyniesie 326 700,00. W poz. 10.7.2.1.1. w 2020 r. zmieni się kwota i wyniesie 346 000,00, w latach 2021-2024 wyniesie 160 000,00. W załączniku nr 2 – przedsięwzięcia WPF zmienia się poz. 1.1.1.3. łączne nakłady finansowe wyniosą 120 304,20, a limit w 2020 wyniesie 74 756,69. W poz. 1.1.2.1. limit w 2020 wyniesie 7 322 339,33 a w roku 2021 – 3 162 820,67. Zmienia się poz. 1.3.1.5 – łączne nakłady finansowe wyniosą 8 942 490,32 a limit na 2020 r. wyniesie 552 000,00, natomiast limit zobowiązań wyniesie 6 501 343,00. W poz. 1.3.1.11 łączne nakłady finansowe wyniosą 848 536,30 a limit na 2020 r. wyniesie – 163 860,00, a łączny limit zobowiązań wyniesie 163 860,00. W poz. 1.3.1.17 zmieni się łączny nakład finansowy i wyniesie 794 522,56, limit w 2020 wyniesie 78 000,00, w 2021 limit wyniesie – 79 000,00, w 2022 r. limit wyniesie – 80 000,00, w 2023 r. limit wyniesie 81 000,00, w 2024 r. limit wyniesie 82 000,00, w 2025 limit wyniesie 83 000,00, w 2026 r. limit wyniesie 84 000,00, w 2027 r. limit wyniesie – 85 000,00. Łączny limit zobowiązań wyniesie 250 848,00. W poz. 1.3.2.9 łączne nakłady finansowe wyniosą 1 558 528,84 a limit w 2020 wyniesie 1 526 548,84, natomiast limit zobowiązań wyniesie 3 717,94. W poz. 1.3.2.10 zmieni się okres realizacji od 2020 r., łączne nakłady finansowe wyniosą 405 000,00 z limitem na 2020 – 173 000,00 oraz limitem od 2021-2024 w kwocie 58 000,00 z limitem zobowiązań na 405 000,00. W poz. 1.3.2.12 zmienia się okres realizacji od 2020 r. z limitem 2020 – 107 000,00 oraz limitem zobowiązań – 251 000,00. W poz. 1.3.2.13 limit 2020 wyniesie 110 000,00, a limit zobowiązań wyniesie 110 000,00. W poz. 1.3.2.14 łączne nakłady finansowe wyniosą 320 000,00, limit 2020 – 317 000,00 a limit zobowiązań wyniesie 317 000,00. W objaśnieniach wartości przyjętych w WPF na lata 2020-2035 zmienia się kwota dochodu z tytułu podatku od nieruchomości i wyniesie 9 395 261. Wydatki bieżące wykazane w poz. 2.1. w roku 2020 planuje się na poziomie ok 51 200 000 zł. Wynik budżetu w roku 2020 wykazany w poz. 3 w roku 2020 wyniesie: dochody - 66 551 140,93 zł, wydatki – 77 878 984,40, a deficyt na poziomie 11 327 843,47. W pkt 7 do objaśnień dodaje się zdanie: W roku 2019 zawarto jedną umową leasingu na zakup zamiatarki do kwoty 448 000 zł (spłata następować będzie w następujący sposób: w roku 2019 do kwoty 118 000 zł, od roku 2020 do roku 2024 do kwoty 66 000 zł rocznie). Ponadto planuje się zawrzeć w 2020 roku dwie umowy leasingu: na zakup samochodu ciężarowego hakowca do kwoty 405 000 zł (spłaty następować będą w następujący sposób: w roku 2020 do kwoty 173 000 zł, od roku 2021 do roku 2024 do kwoty 58 000 rocznie) i na zakup ciągnika do kwoty 251 000 (spłata następować będzie w następujący sposób: w roku 2020 do kwoty 107 000 zł, od roku 2021 do roku 2024 do kwoty 36 000 rocznie). XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 11:09:12 Autopoprawka: W Projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035 zmienia się w zał. nr 1. Poz. 11.1. w roku 2019 kwota wyniesie 19 402 283,17 XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:17:23 Przyjecie projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 10:23:54 Przyjęcie porządku obrad XVI Sesji wg następującej kolejności: 1. Otwarcie XVI Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 15.11.2019 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2019. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2019-2035. 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 12. Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/528/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1001Z (Zalesie-Wapnica-Lubin) i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/86/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych – gminnych w granicach administracyjnych miasta Międzyzdroje. 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach w sprawie dofinansowania i utrzymania stadionu miejskiego w Międzyzdrojach. 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w zakresie dofinansowania utrzymania cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach i Lubinie. 18. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/159/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Międzyzdroje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 418 o pow. 3.112 m2 przy ul. Niepodległości) 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 113/10 o pow. 51 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 301/2 o pow. 12 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska) 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości ( dz. nr 299/1 o pow. 202 m2na cz. dz. 302/2 o pow. 42 m2 ul. Niepodległości i Słowiańska). 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości ( cz.dz. nr 478 o pow. 35,5 m2 przy ul. Plater). 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (4 nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy) 26. Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody. 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (udział wynoszący 128/158960 w nieruchomości na dz. nr 70/19) 28. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (na 10 lat dz. nr 70/17 o pow. 22,64 m2). 29. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2020 rok. 30. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na 2020 rok. 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego i określenia linii komunikacyjnej przeznaczonej do objęcia dopłatą wynikającą z ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jako gminne przewozy pasażerskie. 32. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli udzielonej dotacji Bibliotece Miejskiej za 2018 rok i do czasu kontroli za 2019 rok. 33. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 35. Wnioski komisji i radnych. 36. Wnioski i skargi mieszkańców Zakończenie obrad XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:46:59 Autopoprawka: Zmienia się w porządku posiedzenia tytuł projektu uchwały, która otrzymuje brzmienie: w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 12:06:49 Przyjęcie zgłoszonych autopoprawek do projektu w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok: 1. W dochodach bieżących w 756 75615 0310 zwiększa się kwota z wpływu z podatku od nieruchomości o 8 218,00. 2. W dochodach bieżących w 801 80148 0670 zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 38 695,00. 3. W dochodach bieżących w 855 85505 0690 zwiększa się kwota z wpływu z różnych opłat o 17 280,00, 4. W dochodach majątkowych w 900 90004 6257 zwiększa się kwotę o 211 644,78 na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach" 5. W 630 63095 4300 – zakup usług pozostałych w tym ratownicy/kąpielisko strzeżone zmniejsza się wydatek o kwotę 16 560,00. 6. W 700 70095 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: Nagłośnienie Wikliny-Międzyzd.Budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 5 tys. zł. 7. W 750 75023 4300 zakup usług pozostałych w tym: usługi prawne i inne zwiększa się wydatek o kwotę 13 860,00. 8. W 750 75023 4480 zwiększa się wydatek o kwotę 8 218,00 na podatek od nieruchomości. 9. W 758 75818 4810 rezerwy w tym: celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) zmniejsza się kwota wydatku o 50 tys. zł. 10. W 801 80101 4010 zmniejsza się wydatek na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: szkoła nr 2 o kwotę 8 400,00 11. W 801 80101 4170 zmniejsza się wydatek na wynagrodzenia bezosobowe w tym: szkoła nr 1 o kwotę 12 tys. zł. 12. W 801 80101 4421 zwiększa się wydatek na podróże służbowe zagraniczne w tym: Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively- Green Energy-szkoła nr 2 o kwotę 74 756,69 zł 13. W 801 80148 4170 wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2) zwiększa się wydatek o 8 400,00. 14. W 801 80195 4190 nagrody konkursowe (Piknik "U Bolesława")-Międzyzdr.Budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 2 500,00 zł. 15. W 801 80195 4210 zwiększa się wydatek na zakup materiałów i wyposażenia w tym: Piknik "U Bolesława")-Międzyzdr.Budżet Obywat. o kwotę 2 500,00 zł. 16. W 851 85120 4300 zakup usług pozostałych (sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- dorosłych) zwiększa się wydatek o kwotę 12 tys. 17. W 851 85154 4170 wynagrodzenia bezosobowe w tym: umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia zwiększa się wydatek o kwotę 12 tys. zł 18. W 851 85154 4300 zwiększa się wydatek na zakup usług pozostałych w kwocie 12 tys. zł. 19. W 855 85595 4210 w zakup materiałów i wyposażenia (Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka- Wapnica")-Międzyzrdr.Budżet Obywat. zwiększa się kwota wydatku o 1 850,00 zł. 20. W 855 85595 4300 zwiększa się wydatek na zakup usług pozostałych (Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka- Wapnica")-Międzyzdr.Budżet Obywat. o kwotę 3 150,00 zł. 21. W 900 90003 4430 różne opłaty i składki zmniejsza się wydatek o 6 tys. zł. 22. W 900 90095 2310 zmniejsza się o kwotę 7 tys. dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina Golczewo) 23. W 921 92116 2480 zmniejsza się o 24 400,00 dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 24. W 921 92195 4210 zakup materiałów i wyposażenia (Wypożyczalnia gier planszowych)-Międz.Bud.Obywat. zwiększa się wydatek o 5 tys. zł 25. W 921 92195 4300 w zakup usług pozostałych w tym: Ebooki i Audiobooki w Bibliotece-Międzyzd. Budżet Obywat.(zwiększenie wydatku o 5 tys.), Międzyzdrojskie Neptunalia -Międzyzdr.Bud.Obyw. (zwiększenie wydatku o 5 tys.) zwiększa się wydatek o kwotę 10 tys. zł. 26. W 926 92605 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Bezpłatne zajęcia samoobrony w Wapnicy)- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski zwiększa się wydatek o kwotę 3 500,00 zł. 27. W 926 92605 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: Z "Falą na sportowo"-olimpiady rodzinne- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększenie wydatku o 5 tys.), Orlik na piątkę-Międzyzdrojski Budżet Obywat. (zwiększenie wydatku o 5 tys.), Bezpłatne zajęcia samoobrony w Wapnicy- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększenie wydatku o 1 500,00) zwiększa się wydatek ogólnie o kwotę 11 500,00. 28. W 926 92605 4300 zakup usług pozostałych w tym: Zawody Lekkoatletyczne pn."Mały Memoriał im. Ireny Szewińskiej"-Międzyzdr.budżet Obywat. zwiększa się wydatek o kwotę 5 tys. zł. 29. W 600 60016 6050 zwiększa się kwotę o 896 461,84 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: rozbudowa drogi gminnej dojazdowej -ul. Bocznej w Lubinie wraz z sieciami (zwiększono środki o kwotę 1 032 761,84), przebudowa ul. Głównej w Lubinie (zmniejszono środki o 270 tys.), budowa i przebudowa drogi ul. Żwirowej w m. Wicko (zwiększenie środków o 70 tys. zł.), wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu- automatyczne słupki drogowe (zwiększenie środków o 63 700,00 zł). 30. W 700 70005 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup działek nr 302/2 i 301/2,obr.21 Międzyzdroje) zwiększa się kwota o 23 200,00. 31. W 754 75412 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu typu PICK-UP lub SUV dla OSP Lubin) Międzyzdrojski Budżet Obywatelski zwiększa się o kwotę 50 tys. zł. 32. W 758 75818 6800 zmniejsza się o 150 tys. rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski) 33. W 801 80195 6050 zwiększa się o 160 tys. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: adaptacja budynku przy ul. Kolejowej nr 33 w Międzyzdrojach na obiekt wielofunkcyjny (zwiększa się środki o 60 tys.), budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wapnicy- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększa się środki o 50 tys.), budowa placu zabaw pn "Na leśnej górce" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach- Międzyzdrojski Budżet Obywatelski (zwiększa się środki o 50 tys.) 34. W 900 90002 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa PSZOK) zwiększa się wydatek o kwotę 257 000,00 zł. 35. W 900 90002 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy (leasing-samochód ciężarowy hakowiec) zwiększa się wydatek o kwotę 118 tys. 36. W 900 90003 6060 zwiększa się o 23 370,00 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pługa). 37. W 900 90003 6150 wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy w tym: leasing-ciągnik zwiększa się wydatek o 71 tys. 38. W 900 90004 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach) zwiększa się wydatek o kwotę 211 644,58 zł. 39. W 900 90004 6059 zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach) o kwotę 210 157,58. 40. W 900 90015 6050 zwiększa się o 200 tys. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Międzyzdroje). 41. W załączniku nr 9 "Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych" dokonano następujących zmian: 1/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 30 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego -szkolenie dzieci i młodzieży", 2/ zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej", 3/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego", 4/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate", 5/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów", 6/ zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na zadanie "Wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki". XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 13:49:11 Wniosek formalny o wykreślenie ul. Kolejowej z projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w srawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2019-12-19 14:54:12 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli dotacji udzielonej Bibliotece Miejskiej za 2018 rok i do czasu kontroli za 2019 rok. XVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-01-14 16:03:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje obejmującego obszar położony w Centrum Promenady w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacką. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:39:33 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 4 projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:41:08 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 5 projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:41:41 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 16:17:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 16:09:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/168/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-01-14 15:59:53 autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje obejmującego obszar położony w Centrum Promenady w obrębie geodezyjnym miasta Międzyzdroje, w rejonie granicy lądowo-morskiej gminy Międzyzdroje oraz na odcinku pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy, Promenady Gwiazd, Romualda Traugutta, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ignacego Krasickiego, Krótką, Gryfa Pomorskiego, Adama Mickiewicza, Rybacką, zmienia się załącznik nr 1.2. XVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-02-27 11:21:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:23:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:29:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:36:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:46:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 324/7 o pow. 63 m2 ul. Marii Skłodowskiej-Curie). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:47:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 70/12 o pow. 44 m2 – cz. tarasu molo). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:48:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 377 o pow. 326 m2 przy ul. Niepodległości). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:50:12 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 395/9 o pow. 138 m2 przy ul. Myśliwskiej). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:51:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 331 o pow. 120 m2 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie). XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:52:51 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 70/17 o pow. 10,34 m2 – wieżyczka przy molo) XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:53:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:55:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/411/17 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Międzyzdroje oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:56:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Międzyzdroje, których zarządcą jest Burmistrz Międzyzdrojów, na cele niezwiązane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:58:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za organizowane przez Gminę Międzyzdroje usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:01:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie współpracy partnerskiej z Miastem-Gminą Cassino we Włoszech. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:03:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kamieńskiego. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:04:11 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:06:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Wapnica. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:07:12 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych za rok 2019. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 12:08:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych na 2020 rok. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:20:35 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020, zmienia się paragraf 600-60041-4300-01 i nazwa zadania, które otrzymuje brzmienie: ,,600-60041-6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie instalacji lokalnego systemy sygnalizacji włamania i napadu w obiekcie oraz na terenie portu jachtowego w Wapnicy)”. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:27:58 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 RM w M-jach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w załączniku nr 1 – wieloletnia prognoza finansowa zmieniają się pozycje: 2.1 na kwotę 52 934 422,67, poz. 2.2 na kwotę 27 937 892,54, poz. 7.1 na kwotę -4 475 874,75, poz. 7.2 na kwotę 5 403 069,37, poz. 8.2- 22,52%, poz. 8.3 w 2021 r – 12,99%, w 2022 r. – 17,19%, w 2023 r. – 20,75%, w 2026 r. – 4,09%, w 2027 r. – 7,58%, poz. 8.3.1. w 2020 r – 17,15%, w 2021 r. – 15,98%, w 2022 r. – 20,18%, w 2023 r. – 20,75%, w 2026r. -7,06%, w 2027 r. – 7,58%, w poz. 10.1.1. w 2021 r. 3 013 514,73, w 2022 r. 2 464 187,14. W załączniku nr 2 – przedsięwzięcia WPF zmienia się poz. 1.a. limit 2021 na kwotę 3 013 514,73 oraz limit 2022 na kwotę 2 464 187,14, w poz. 1.3.1.8 okres realizacji do 2022 r., limit 2021 wyniesie 18 000,00 a w 2022 r. 2 000,00, w poz. 1.3.1.8 limit zobowiązań wyniesie 64 200,00. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:11:11 Wykreśla się z porządku posiedzenia projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Międzyzdrojach XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2020-02-27 11:12:36 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 10 - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/I/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:13:19 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 11- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:35:42 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Międzyzdrojach zmienia się par.3, który otrzymuje brzmienie: 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Międzyzdrojach, 2) Szkoła podstawowa nr 2 im. prof. dra Władysława Szafera w Wapnicy, 3) Przedszkole Miejskie nr 1 ,,Morskie Skarby” w Międzyzdrojach, 4) Żłobek Miejski w Międzyzdrojach, 5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:13:52 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:44:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:40:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-02-27 11:38:52 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie inkasa opłaty miejscowej zmienia się tytuł projektu, który otrzymuje brzmienie: w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19.12.2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XIX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-03-06 13:00:22 Przyjecie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:02:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2020. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:03:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-03-06 13:12:34 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/475/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. XX Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-04-28 15:51:56 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:55:01 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2020. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:56:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:00:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/481/18 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:03:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:05:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Międzyzdrojach. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:07:05 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:10:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach służących celom rekreacyjno-wypoczynkowym, wykorzystywanych jedynie przez część roku. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:12:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:15:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2020 XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 16:14:21 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje na rok 2020 dodaje się uzasadnienie w treści: Na mocy art. 11a, w związku z art. 11 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz 638), Rada gminy w drodze uchwały podejmuje corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Określa on wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi kotami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów i zadań realizowanych w 2020 r. Burmistrz Międzyzdrojów, zgodnie z ww. ustawą, przygotował projekt programu, który został przesyłany do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kamieniu Pomorskim, dzierżawcy obwodu łowieckiego działającego na obszarze gminy – Kołu Łowieckiemu „Dzik” Świnoujście oraz Fundacji „Psia Kość” z Kamienia Pomorskiego. Środki na realizację zadań wynikających z programu uwzględniane są każdego roku w budżecie Gminy Międzyzdroje. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:42:01 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:40:50 Wykreślenie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:43:36 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 7 projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Międzyzdroje, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:44:38 Wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 11 projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/193/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-04-28 15:46:01 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXI Sesja Rady Miejskiej ,,na wniosek za
2020-05-20 14:54:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje. XXII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-05-20 14:52:56 Autopoprawka: § 1. 1. Ustala się wykaz kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do Gminy Międzyzdroje: 1) Kąpielisko Zachód – obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od Molo, z zabezpieczeniem ratowniczym na odcinku długości 100 m w Sezonie I oraz na odcinku długości 500 m w Sezonie II, z wyłączeniem 50 m pasa bezpieczeństwa. 2) Kąpielisko Wschód – obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od Molo, z zabezpieczeniem ratowniczym na odcinku długości 100 m w Sezonie I oraz na odcinku długości 300 m w Sezonie II, z wyłączeniem 50 m pasa bezpieczeństwa. 2. Współrzędne geograficzne kąpielisk, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się sezon kąpielowy: 1) Sezon I – na okres od 15 do 30 czerwca 2020 r. oraz od 1 do 15 września 2020 r., 2) Sezon II – na okres od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. XXII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za
2020-05-28 14:03:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:05:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:07:02 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 13:41:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 13:46:16 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/566/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:17:48 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:54:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubin oraz części obrębu Wapnica, gmina Międzyzdroje. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:57:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 15:31:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 15:07:27 Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie poniesionych wydatków finansowych z budżetu gminy w 2019 r. przez Ochotnicze Straże Pożarne. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 12:05:45 Przyjęcie proponowanego porządku Sesji: 1. Otwarcie XXIII Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołów z dnia 6.03.2020 r., 28.04.2020 r. i 20.05.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/566/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 września 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubin oraz części obrębu Wapnica, gmina Międzyzdroje. 14. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. 16. Przyjęcie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie poniesionych wydatków finansowych z budżetu gminy w 2019 r. przez Ochotnicze Straże Pożarne. 17. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 18. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 20. Wnioski komisji i radnych. 21. Wnioski i skargi mieszkańców. 22. Zakończenie obrad. 23. Zakończenie obrad XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 12:09:48 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 14:50:42 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki ,,Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-05-28 15:29:20 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju: w par. 1.1 ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla sołtysów w wysokości 250 zł. - § 1 ust. 3: Dieta, o której mowa w ust. 1, ulega podwyższeniu o 100 zł za każde uczestnictwo sołtysa w sesji Rady Miejskiej w Międzyzdrojach, na którą sołtys zostaje wezwany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej z uwagi na związek przedmiotu obrad z pełnioną przez sołtysa funkcją, niezależnie od liczby sesji w danym miesiącu. § 7:Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:42:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:43:49 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:45:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:01:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 63m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie). XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:03:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 368m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:05:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 299m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:06:41 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 166 o pow. 488m² w Wapnicy) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:08:29 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 121/3 o pow. 24m² przy ul. Plażowej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:13:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 526 obręb 21 przy ul. Piaskowej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2020-07-03 10:14:30 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 58 przy ul. Leśnej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:15:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 64 przy ul. Leśnej) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:16:40 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 32, 34, 42, obręb Wicko) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:17:33 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 106, 122, 124, 95, obręb Wicko) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:18:26 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 245/1, 239/2, 205, obręb 21) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:40:32 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:42:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:43:46 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/305/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:44:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:00:21 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 10:11:42 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 833 o pow. 146m² przy ul. Promenada Gwiazd) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:17:31 Przyjęcie porządku obrad ze zmianami, wg następującej kolejności: 1. Otwarcie XXIV Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 28.05.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 10. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie. 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 63m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie). 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 368m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 324/7 o pow. 299m² przy ul. M. Skłodowskiej-Curie) 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 166 o pow. 488m² w Wapnicy) 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 121/3 o pow. 24m² przy ul. Plażowej) 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (część działki nr 83/3 o pow. 146m² przy ul. Promenada Gwiazd) 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka nr 526 obręb 21 przy ul. Piaskowej) 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 58 przy ul. Leśnej) 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ENEA – działka nr 64 przy ul. Leśnej) 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 32, 34, 42, obręb Wicko) 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 106, 122, 124, 95, obręb Wicko) 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (Orange – działki nr 245/1, 239/2, 205, obręb 21) 23. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. 24. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 25. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/305/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 26. Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 27. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 28. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 30. Wnioski komisji i radnych. 31. Wnioski i skargi mieszkańców. Zakończenie obrad XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:19:06 Przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 09:50:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:47:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:41:33 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych: w par. 10 dopisuje się zdanie: traci moc uchwała nr XLVI/501/18 z 28.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-07-03 11:38:07 Wprowadza się do porządku obrad w punkcie 28 projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych XXIV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 09:41:59 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:17:08 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:18:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:27:17 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:28:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:29:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:13:13 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 324/10 o pow. 60 m2 przy ul. Niepodległości). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:18:10 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 322/2 o pow. 66 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:19:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru przeprowadzenie likwidacji spółki. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:24:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 255/3 o pow. 2x30 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres do 30 kwietnia 2030 r.). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:37:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:39:47 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:40:52 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/267/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:41:52 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/268/20 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:42:54 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:44:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje za lata 2017-2018. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:45:14 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:11:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. przy ul. Kolejowej 29) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:46:27 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. (dz. nr 60/3 o pow. 1.206 m2 przy ul. Boh. W-wy). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 10:58:20 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w M-jach i ustanowienie służebności gruntowej.(dz. 74.6 przy ul. Boh. W-wy o pow. 595 m2) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:16:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 391 o pow. 713 m2 przy ul. Zwycięstwa) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:21:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości(dz. nr 255.3 o pow. 48,40 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres 3 lat). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:23:24 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 230.32 o pow. 4,5 m2na Placu Neptuna na okres do 31.12.2022 r.) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:36:25 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (na okres 10 lat cz. dz. nr 833 o pow. 146 m2 przy ul. Promenada Gwiazd) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 09:19:29 Przyjęcie zmienionego porządku obrad: 1. Otwarcie XXV Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 3.07.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Przedstawienie, analiza oraz debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok. 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyzdrojów wotum zaufania. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. a) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Międzyzdrojów z wykonania budżetu za 2019 rok; b) zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy; c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Międzyzdrojów; d) zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyzdrojach; e) dyskusja; 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. 10. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. (dz. nr 60/3 o pow. 1.206 m2 przy ul. Boh. W-wy). 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w M-jach i ustanowienie służebności gruntowej (dz. 74.6 przy ul. Boh. W-wy o pow. 595 m2) 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (przy ul. Kolejowej 29) 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 324/10 o pow. 60 m2 przy ul. Niepodległości). 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 39/1 o pow. 713 m2 przy ul. Zwycięstwa) 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 322/2 o pow. 66 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 20. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zamiaru przeprowadzenie likwidacji spółki. 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody wydzierżawienie nieruchomości(dz. nr 255/3 o pow. 48,40 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres 3 lat). 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości (dz. nr 230/32 o pow. 4,5 m2na Placu Neptuna na okres do 31.12.2022 r.) 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 255/3 o pow. 2x30 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy na okres do 30 kwietnia 2030 r.). 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 256 o pow. 5 m2, 13,80 m2, 13,80 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy –Amfiteatr, na okres do 30 kwietnia 2030 r.). 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (na okres 10 lat cz. dz. nr 83/3 o pow. 146 m2 przy ul. Promenada Gwiazd) 26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu. 27. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie gminy Międzyzdroje konsultacji społecznych w sprawie Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. 28. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/267/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Międzyzdroje. 29. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/268/20 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 30. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 31. Projekt uchwały w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyzdroje za lata 2017-2018. 32. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 33. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 34. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 35. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 36. Wnioski komisji i radnych. 37. Wnioski i skargi mieszkańców. 38. Zakończenie obrad. XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-08-27 11:09:54 Wniosek formalny o odesłanie do dalszych prac w komisjach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (przy ul. Kolejowej 29) XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach przeciw
2020-08-27 11:29:53 Wycofanie z porządku posiedzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dz. nr 256 o pow. 5 m2, 13,80 m2, 13,80 m2 przy ul. Bohaterów Warszawy –Amfiteatr, na okres do 30 kwietnia 2030 r.). XXV Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:11:44 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:14:43 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:19:07 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:33:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:35:18 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:37:15 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 523 o pow. 10 m2 przy ul. Piaskowej) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2020-10-01 13:57:19 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 19 o pow. 1608 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:05:55 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej (dz. nr 21/5 o pow. 4.631 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:09:04 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (działki w Wapnicy nr 185/5, 185/6, 185/7). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:10:45 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 245 i 257 o pow. 22,2 m2 w Wapnicy). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:11:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 410/2 o pow. 1 m2 i dz. nr 93 o pow. 39,88 m2). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:12:38 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 548 o pow. 11,54 m2 ul. Niepodległości). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:13:36 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 77 o pow. 31 m2 w Wicku). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:14:22 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 128 o pow. 6,12 m2 ul. Polna). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:17:37 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:04:57 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:19:50 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Międzyzdroje. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:59:06 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (3 działki w Wicku). XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 12:06:58 Przyjęcie porządku posiedzenia po zmianach wg następującej kolejność: 1. Otwarcie XXVI Sesji RM i stwierdzenie quorum. 2. Wnioski do porządku obrad. 3. Uwagi radnych do protokołu z dnia 27.08.2020 r. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. Informacja sołtysów w zakresie spraw związanych z sołectwami. 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020. 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/172/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2020 rok. 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/174/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie inkasa opłaty miejscowej. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 523 o pow. 10 m2 przy ul. Piaskowej) 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 19 o pow. 1608 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (3 działki w Wicku). 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ustanowienie służebności gruntowej (dz. nr 21/5 o pow. 4.631 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego). 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (działki w Wapnicy nr 185/5, 185/6, 185/7). 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 245 i 257 o pow. 22,2 m2 w Wapnicy). 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 410/2 o pow. 1 m2 i dz. nr 93 o pow. 39,88 m2). 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 548 o pow. 11,54 m2 ul. Niepodległości). 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 77 o pow. 31 m2 w Wicku). 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. nr 128 o pow. 6,12 m2 ul. Polna). 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. 23. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązującej na terenie Gminy Międzyzdroje. 24. Sprawozdanie Burmistrza Międzyzdrojów z prac między sesjami. 25. Informacja Przewodniczącego Rady w zakresie spraw wniesionych do Rady oraz o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 27. Wnioski komisji i radnych. 28. Wnioski i skargi mieszkańców. 29. Zakończenie obrad. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 14:16:32 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych zmienia się treść par. 1, który otrzymuje brzmienie: § 1. W uchwale Nr XXIV/271/20 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 3631) wprowadza się następujące zmiany: 1. Uchyla się § 2. ust. 2. 2. Zmienia się treść § 6, który otrzymuje brzmienie: ,,Najemca lokalu komunalnego może dokonać jego wykupu w trybie określonym w § 2 – 5 nie wcześniej niż po upływie 5 lat od momentu podpisania z Gminą Międzyzdroje umowy najmu lokalu.” XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:15:58 Autopoprawka: W projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035 w wieloletniej prognozie finansowej zmienia się poz. 10.1 wydatki objęte limitem w roku 2021 wynoszą 13 466 416,28 a w roku 2022 – 5 411 562,22. W poz. 10.1.1 – wydatki bieżące w roku 2021 wynoszą 4 977 162,73 a w roku 2022 – 2 925 161,14. W 10.1.2- wydatki majątkowe w roku 2021 wynoszą 8 489 253,55. W zał. nr 3- wykaz przedsięwzięć wieloletnich zmienia się poz. 1.3.1.2 z okresem realizacji zadania do 2022 r., gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 953 757,28 a limit wydatków w rozbiciu na lata 2021 wynosi 82 800,00 zł, a w roku 2022 - 9 200,00 zł, z limitem zobowiązań na kwotę 182 400,00. Zmienia się poz. 1.3.2.22 gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 638 463,67 z limitem wydatków w roku 2021 na kwotę 273 253,29 oraz z limitem zobowiązań na kwotę 638 463,67 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:08:04 Autopoprawka: W projekcie w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na rok 2020 w par. 2.1 dodaje się następujące zadania: - w 630-63003-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych ( Na szlaku Ottonowym – punkt informacji i spotkań w Lubinie na działkach 169/1 i 169/2 w kwocie 30 tys. zł.; - w 750-75023-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach) w kwocie 23 314,50 zł; - w 801-80101-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach- szkoła nr 1) w kwocie 103 793,58 zł; - w 801-80101-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach- szkoła nr 2) w kwocie 9 413,38 zł; - w 801-80195-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (uporządkowanie i zagospodarowanie terenu (górne boisko) przy ul. Kolejowej 33 w Międzyzdrojach) w kwocie 50 tys. zł; - w 801-80195-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul. Leśnej) w kwocie 36 285,00 zł; W par. 2.2. zmniejsza się wydatki w 600-60016-6050-04 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul. Głównej w Lubinie) o kwotę 131 415,02 oraz w 801-80104-6050 wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych (wdrożenie Systemu Inteligentnego Zarządzania Energią w budynkach użyteczności publicznej w Międzyzdrojach- przedszkole) o kwotę 120 391,44 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:02:56 AUTOPOPRAWKA W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyzdroje na terenie ograniczonym ulicami: Gryfa Pomorskiego, Polną, Adama Wodziczki zmienia się: Par. 28 ust 2 litera e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ = 0,29, f) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny IZ = 0,6 i maksymalny IZ = 1,8, g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych TZ = 0,45, h) maksymalna wysokość zabudowy: do 5 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż HZ = 17,0 m; Ponadto zmienia się załącznik nr 1 mapa do tycząca linii zabudowy. Zmienia się także wykaz uwag do projektu – uwagi zostały całkowicie uwzględnione przez Burmistrza. W oparciu o powyższe zmiany zmienia się treść uzasadnienia . XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach za
2020-10-01 13:25:58 Wniosek formalny o zmianę w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w par. 1 ust. 2 pkt 2 lit a) stawki z 22,40 zł na 21,82 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2020-10-01 13:32:22 Autopoprawka: w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienia się w par. 1 ust. 2 pkt 2 lit a) stawkę z 22,40 zł na 21,82 zł. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wstrzymał się
2020-10-28 12:14:31 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Międzyzdroje działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Międzyzdrojach ,,na wniosek" za